Wij Allen Per Persoon In Eenheid

In het gelid voor vrijheid

Standvastig, verenigd

Over

De tijd is aangebroken om ons nogmaals in te zetten voor de vrijheid en veiligheid van ons land.

Dit is een groep voor en door vrijwilligers.

Wij hebben geen financien en zijn ook geen formele organisatie. Wij accepteren geen donaties of middelen. Wij zijn onafhankelijk.

Wij zijn niet verbonden aan veteranenplatform of het veteranen instituut, maar handelen op persoonlijke motivatie waarbij wij vinden dat (oud-)militairen en veteranen het best passen op onze missie. Dit is ook de reden dat we enkel (oud-)militairen en veteranen als lid accepteren.

In het gelid voor vrijheid De tijd is aangebroken om ons nogmaals in te zetten voor de vrijheid en veiligheid van ons land.

 • Persbericht: n.a.v. commentaar van de Commandant der Strijdkrachten.
  on januari 25, 2022 at 12:00 am

  Betreffende het commentaar van de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Eichelsheim, op het verschijnen van oud-militairen en veteranen bij demonstraties. Wij hebben begrip voor het standpunt van Generaal Eichelsheim, zoals hij dit heeft verwoord in de media, omdat hij ons kennelijk ziet als iets dat wij niet zijn: een exponent of een vorm van vertegenwoordiging van de krijgsmacht en een orde-handhavende macht. Echter: met alle respect voor generaal Eichelsheim, dat zijn wij niet, dat pretenderen wij niet en wij hebben bij alle gelegenheden duidelijk doen blijken dat wij verontruste burgers zijn met een militaire achtergrond. Het is juist die militaire achtergrond en de eed die wij hebben afgelegd, alles te doen om de burgerrechten, waaronder het recht van demonstratie, te ondersteunen, met onze organisatorische kennis en de pacifiërende werking die onze aanwezigheid bij demonstraties toch echt heeft, door het zichtbaar en legitiem te dragen van onze baret en onze jas. Wij voelen ons intrinsiek en moreel bewogen onze steun te geven aan onze mede-burgers die hun rechten, waaronder vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie, uitoefenen. Dat dit soms op gespannen voet staat met wat de overheden wenselijk vinden, is van alle tijden en heeft Nederland gemaakt tot het mooie land dat het nog steeds is. Wij nodigen de commandant der Nederlandse Strijdkrachten, Generaal Eichelsheim, van harte uit voor een gesprek waarin allicht een wederzijdse duiding tot meer verheldering kan leiden. - - - einde bericht - - - Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met info@inhetgelidvoorvrijheid.nl Dit persbericht is afkomstig van In het Gelid Voor Vrijheid.

 • Persbericht: Oud-militair veroordeeld tot celstraf voor een trap richting een politieman.
  on januari 14, 2022 at 12:00 am

  Arjen Smits maakte zondag 2 januari deel uit van de groep van oud-militairen en veteranen aanwezig bij de demonstratie in Amsterdam. Deze oud-militairen en veteranen die opkomen voor vrijheden welke zijn vastgelegd in onze grondwet hadden zich voorgenomen om, gezien de vele oproepen op diverse social media kanalen, de bijeenkomst te faciliteren om eventueel de-escalerend te kunnen acteren bij onlusten. Dit mondde uit in het beschermen van mensen toen deze opvolging gaven aan de sommering van de politie het Museumplein te verlaten richting de van Baerlestraat, waar onrust ontstond omdat de menigte het gevoel had in een fuik terecht te zijn gekomen van de politie, ME (bestaande uit politie en Marechaussee), hondengeleiders en arrestatie eenheden en waarbij klappen vielen. De grote groep mensen kon, gesommeerd om de van Baerlestraat in te gaan, op dat moment geen andere kant op. De politie, ME en en de andere eenheden begonnen in te slaan op de mensen die door de massa naar voren werden geduwd. De oud-militairen en veteranen hebben positie ingenomen voor de mensenmassa om afstand te scheppen tussen de politie en de demonstranten en hebben hierbij klappen ontvangen. Daarbij heeft oud-militair Arjen Smits ernstig letsel aan zijn hand opgelopen toen hij een afwerende beweging maakte (gebroken hand en ernstig peesletsel). Op beelden is, zij het onduidelijk, volgens ons te zien dat hij tijdens het achterover deinzen een schoppende beweging heeft gemaakt. Van de trap is op beelden door ons geen onomstotelijk bewijs gevonden. Arjen Smits is op woensdag 12 januari veroordeeld tot een celstraf van twee maanden voor “een trap richting een politieman”, De straf is 1 maand voorwaardelijk en een taakstraf van 40 uur. Dit is twee maanden en 40 uur minder dan de Officier heeft geeist, ook de eis tot een gebiedsverbod is afgewezen. Bij de veroordeling heeft de politierechter naar onze mening niet de omstandigheden meegewogen die tot de situatie hebben geleid, zoals hierboven kort geschetst. Advocaat mr. Pinar Celikkal zei hierover ”…het is overduidelijk dat een tegenreactie, hoe primair dan ook, op het eenzijdige geweld van de politie, niet getolereerd wordt. Het noodweer verweer vond geen gehoor bij de politierechter omdat die vond dat de demonstratie verboden was en Arjen Smits zich daar dan ook niet hoorde te begeven. Het is duidelijk dat de politierechter voorbij is gegaan aan de toedracht die voorbij het verbodsstadium was, op het moment dat de aanwezige mensen gehoor gaven aan de sommatie van de politie het Museumplein te verlaten…”. Arjen Smits, bijgestaan door ons en de advocaat, beraadt zich op een mogelijk beroep. - - - einde bericht - - - Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met info@inhetgelidvoorvrijheid.nl Dit persbericht is afkomstig van In het Gelid Voor Vrijheid.

 • Persbericht: REACTIE OP DE ONTSTANE COMMOTIE EN TOEGEPAST GEWELD TIJDENS DE BIJEENKOMST OP HET MUSEUMPLEIN, AMSTERDAM, ZONDAG 2 JANUARI JL
  on januari 5, 2022 at 12:00 am

  Waarom dit persbericht In de landelijke pers en andere media worden de deelnemende oud-militairen in een onware en negatieve hoedanigheid zonder wederhoor weergegeven in kranten en praatprogramma’s. Ten behoeve van de reputatie van deze oud-militairen, maar ook ten behoeve van het journalistieke principe van wederhoor ontvangt u dit persbericht. Er hebben vele misleidende en voor oud-militairen en veteranen pijnlijke berichten de ronde gedaan, ook (of vooral) bij de landelijke dagbladen. Geen van deze kranten heeft contact met ons gezocht. De term ‘veteranen’ hebben wij nooit zo genoemd (oud-militairen en veteranen), maar zo is deze naam door anderen naar buiten gebracht. We hebben ook altijd getracht dit 1 op 1 te corrigeren, maar in de volksmond is deze omschrijving van veteranen blijven rondzingen en de pers en andere instanties hebben deze omschrijving iedere keer zo gebruikt zonder ooit met ons daarover in gesprek te gaan. Achtergrond Afgelopen zondag 2 januari 2022 zijn er, ondanks een last-minute verbod van de burgemeester van Amsterdam, een zeer groot aantal mensen naar het Museumplein in Amsterdam gekomen. De burgemeester had de door SVN georganiseerde manifestatie, om haar moverende redenen afgelast. De groep oud-militairen met in haar gelederen ook vele veteranen, begeleiden doorgaans demonstraties op verzoek van de organisatie(s) met het doel mensen bij elkaar te houden en naar partijen in het uiterste geval, een de-escalerende rol te vervullen. Hoewel dit feitelijk een politietaak is, is het duidelijk geworden de afgelopen twee jaar, dat demonstranten nog maar weinig vertrouwen hebben in dat taakaspect van de politie, iets dat vreemd genoeg minder het geval is wanneer de politie zich gewoon onder de mensen begeeft en geen aanzet geeft tot een geweldsspiraal, die meestal bij de inzet van de Mobiele Eenheid wel tot uiting komt. Situatie Afgelopen zondag ging het helaas weer mis. Zoals iedereen heeft kunnen waarnemen was er een doelgerichte actie opgezet om leden van deze hechte groep oud-militairen, ondanks hun de-escalerende optreden, te arresteren. Dit gebeurde via de inzet van de Arrestatie Eenheden (AE) en de inzet van Mobiele Eenheden (ME). De aanwezige mensen, inmiddels duizenden, werden opgeroepen om het Museumplein te verlaten, de oprukkende ME, met paarden en waterkannonnen bewogen zich van het Rijksmuseum gezien, richting concertgebouw/van Baerlestraat, hiermee de mensenmassa dwingend zich in diezelfde richting te begeven, waar zij vervolgens in een fuik terecht kwamen en waar een blokkade van ME, politie en AE stond opgesteld met honden-begeleiders die onmogelijk de stroom van mensen zou kunnen tegenhouden. Daarbij sloegen de ME en AE in paniek wild om zich heen waarbij rake klappen vielen die resulteerden in diverse hoofdwonden, zware kneuzingen en botbreuken. De heftig naar alles slaande ME en AE, waaronder ook de BE van KMAR, hebben zich niet van hun beste kant laten zien. Onze contactpersoon naar de politie en naar de organisatoren toe is UNPROFOR Support Command Dutchbat II en Dutchbat III veteraan Raf Jansen. Hij was afgelopen zondag kennelijk het doelwit die in ieder geval aangehouden scheen te moeten worden. Er is op het ruim aanwezige beeldmateriaal te zien dat dit niet lukte, tot twee keer toe, bij de derde poging was de overmacht aan AE en ME dusdanig groot, dat hij alsnog werd opgepakt en afgevoerd naar een cellencomplex in de Bijlmer. De aanklacht, welke schijnbaar niet in persoon tot hem gericht was en hem werd medegedeeld luidde: Obstructie. Raf Jansen is echter na 6 uur weer vrijgelaten. Twee andere oud-militairen zijn afgelopen zondag ook aangehouden, waarbij vermeld kan worden dat afgelopen maandag 1 van deze 2 ook weer is vrijgelaten. Onze 3e oud-militair zit helaas op dit moment van schrijven nog vast. Vaststelling In de media reageren diverse mensen die ‘iets’ van onze vreedzame aanwezigheid vinden. Waaronder politici, burgemeesters en hoofdcommissarissen van politie. Deze lieden hebben al eerdere pogingen ondernomen om ons weg te zetten als nep-veteranen en nep-militairen. Ten onrechte wordt er vaak gesuggereerd dat wij (alle) veteranen vertegenwoordigen. Wij zijn een relatief kleine actieve groep met een stille(re) achterban van vele oud-militairen. Wij zijn op verzoek aanwezig op demonstraties ten behoeve van de vrede en veiligheid van de deelnemers die hoofdzakelijk bestaan uit bezorgde burgers uit alle lagen en leeftijden van onze bevolking en die opkomen voor onze grondrechten. Wij voelen ons geroepen dit te moeten doen, om diezelfde redenen die ons hebben bewogen namens Nederland in oorlogsgebieden op vredesmissies te gaan, de afgelopen vijftig jaar. Met de voorzitter van het Veteranen Platform(VP), Lgen bd Hans van Griensven, hebben wij een dialoog gevoerd en uitgelegd wie we zijn, waarom wij er zijn en wat ons heeft bewogen om de vrijheid voor eenieder te moeten waarborgen. Hoewel hij het niet met alles eens is, geeft hij wel aan dat hij er is voor alle veteranen, ook de veteranen die zich in onze groep bevinden. Ook wij zijn veteranen volgens de Veteranen Wet en ook daar heeft het Veteranen Instituut, waaronder het VP valt, een zorgplicht. Wij zijn eerder geïnformeerd dat er druk was uitgeoefend door hoge ambtenaren op het Veteranen Platform om zich van ons te distantiëren. Wij verbazen ons over het feit dat de politiek zich wederom publiek uitspreekt over oud-militairen en veteranen die zich inzetten voor de vrijheid en de naleving van de grondwet. Missie Militairen die handelen vanuit dienstbaarheid naar het volk, zullen begrijpen dat wij ons ook, wanneer wij niet langer werkzaam zijn voor de overheid, nog steeds verbonden voelen met die missie. En zeker als het de veiligheid van onze kinderen, ouders, broers en zussen in ons eigen land betreft. Wilt u meer weten over onze missie bezoek dan onze website. Kleding/Tenue Iedereen bij ons is oud-militair en is herkenbaar aan de IHGVV Patch. Wij dragen geen volledig uniform, maar hebben er vanwege onze neutrale rol voor gekozen zowel ons burgerschap als ons militaire verleden zichtbaar te profileren. Het maakt aan politie en demonstranten duidelijk dat wij niet mee demonstreren en het maakt de manier waarop wij verenigd optreden duidelijk. Het tenue wat we daarbij dragen is een donkere broek, (verwijzend naar het burger zijn), een GVT-jas (verwijzend naar ons militair verleden) en de baret (behorende bij het onderdeel waarbij we gediend en verdiend hebben). Ook onze leden zijn een afspiegeling van de maatschappij. Heeft u naar aanleiding van dit persbericht vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons rechtstreeks benaderen. Wij staan u graag te woord en zijn beschikbaar voor een interview of verdiepend gesprek.

 • Staat het recht op demonstreren onder druk?
  on november 22, 2021 at 12:00 am

  De afgelopen dagen werden we opgeschrikt door rellen in verschillende Nederlandse steden. De voorzitter van politiebond ACP zei n.a.v. de rellen in Rotterdam in de Volkskrant van zaterdag 20 november “bestuurders gooien er nóg een paar maatregelen tegenaan die helemaal niet handhaafbaar zijn”. Eerder had de landelijke korpschef ook al aangegeven dat het “extra zwaar was door de gevolgen van de aanscherping van coronamaatregelen”, Op zaterdag 20 november zegt demissionair minister Grapperhaus in het NOS journaal van 17:00 “Zodra je met dit soort geweld of intimidatie aankomt dan is het wat mij betreft klaar, dan is het demonstratierecht niet meer aan de orde”. In de Telegraaf noemt Mark Rutte op 22 november de rellen “Puur geweld onder het mom van demonstreren”. Wij vragen ons af welke gevolgen dit gaat hebben: Staat het recht op demonstreren onder druk? Is de druk op de politie dermate hoog dat er een kans is dat Defensie zal worden ingezet? Wij hebben ervaring met Politieke framing en binnen onze gelederen bevinden zich mensen die al langer werken met het overbrengen van boodschappen aan de massa, in Nederland en in conflict situaties. Dit maakt dat wij antwoorden zoeken. Wat is er in Rotterdam gebeurd? Specifiek op basis van de rellen in Rotterdam hebben wij de volgende vragen: Wie waren de relschoppers? Waren het vreedzame demonstranten of andere elementen uit de samenleving? Als de rellen een uiting zijn van verzet, waardoor en waarom is er zoveel weerstand ontstaan tegen het huidige gezag? Hoe kunnen mensen in de frontlinie, politie-, ambulance- en brandweerpersoneel, terecht komen in een situatie waarbij delen van de bevolking zich tegen hen keren? Wij verlangen openheid in de onderzoeken die de regering laat uitvoeren in het kader van de rellen en willen deze vragen beantwoord zien, in transparantie en openheid. Waarom is er onvrede? Dat er onvrede is en dat deze toeneemt met elke nieuwe maatregel wordt door de eerder genoemde politiefunctionarissen erkend. Dat roept weer een aantal vragen op: Stellen onze demissionaire bestuurders vreedzame demonstranten gelijk aan relschoppers? Stelt onze regering en de kamer zichzelf de vraag waarom er zoveel weerstand is ontstaan tegen het huidige beleid? Is de weerstand tegen het gezag van de laatste tijd of speelt dit al veel langer? Waarom neemt de demissionaire regering geen verantwoordelijkheid? Waarom worden de verantwoordelijkheid voor een landelijk beleid gedelegeerd naar handhavers en lagere overheden? Relschoppers of vreedzame demonstranten? Naar onze mening wordt het dringend tijd dat onze bestuurders aan zelfreflectie gaan doen. Maatregelen opgelegd aan een bevolking waar geen beleid achter zit worden in een moderne democratie niet geaccepteerd, juist dat is democratie. De Nederlander is mondig, rustig, poldert lang door, maar als er een grens is bereikt, dan is het hek van de dam. De afgelopen 2 jaar van maatregelen hebben de jeugd en vele ouderen doen beseffen dat deze maatregelen meer schade berokkenen aan hun manier van leven dan goed is voor de samenleving. Gezondheid was lange tijd het argument, maar dat gegeven wordt steeds meer door de statistiek en de wetenschap achterhaald. Het beleid, gedreven door testen en controle via QR-codes, voelt voor steeds meer Nederlanders als een “dwangbuis”. We zijn in een tijd terecht gekomen waar de angst voor de overheid, gevoed door toenemende handhaving met hoger wordende boetes, groter is dan de angst voor het virus. En hoe kan het dat er actief wordt ingezet op het verstommen van kritische geluiden? Openheid en eerlijkheid zijn bewezen bij onze regering ver te zoeken. Partijen met een behoorlijk volume van het electoraat worden genegeerd, waarmee het volk steeds minder wordt vertegenwoordigd. Veel mensen vragen openlijk om het ontslag van de regering op basis van de schandalen en leugens. Het volk bezit in een democratie in theorie de echte macht, maar de huidige praktijk laat zien dat dit een farce is. Wat volgens ons nu plaats heeft is dat het volk de ‘geleende’ macht terug eist. Een steeds groter deel van de bevolking staat op. Het vertrouwen in de overheid is volgens recente peilingen tot een ongekend dieptepunt gedaald. Geweld dempt de stem van het volk Geweld is niet de oplossing. Geweld kun je beantwoorden met geweld, maar vele studies wijzen uit dat dit niet werkt. In onze democratie is het recht op demonstratie een grondrecht (artikel 9) het vormt een belangrijke basis van onze samenleving. Het is een van de weinige manieren om individueel je stem te laten horen. Een manier die voor veel mensen een laatste redmiddel is, zeker nu de media kritische geluiden lijkt te onderdrukken en de overheid is verzand in een monoloog en niet meer lijkt te luisteren. Geweld of liefde? Geweld ondermijnt demonstraties. Voor demonstranten geldt dat als ze geweld gebruiken ze hiermee anderen hun stem ontnemen. Wanneer de overheid de politie inzet tegen vreedzame demonstranten, dan betekent dit dat een grondrecht wordt aangetast. Geweld dempt de stem van het volk en dat is in onze ogen kwalijk en een ondermijning van de democratie. Wij vragen ons af waarom de verantwoordelijke minister kiest om de politie nadrukkelijk en vaak intimiderend, middels ME, aanwezig te laten zijn. Nu de politie via de media aangeeft deze en andere taken niet meer aan te kunnen maken wij ons zorgen. Wij vrezen dat de demissionaire minister zijn verantwoordelijk nog steeds niet zal nemen. Wij vrezen dat deze manier niet in staat is tot zelfreflectie, maar deze “window of opportunity” zal aangrijpen om méér geweld te gaan inzetten. De framing in de media door politiefunctionarisen te laten wijzen op de overbelasting én de nadruk van eerder genoemde demissionaire ministers op het geweld van de rellen doet ons vermoeden dat er bewust wordt aangestuurd op het inzetten van militairen. Wij zien graag dat we het verkeerd inschatten. Geruchten? Ondertussen gonst het op internet van de geruchten. Er wordt gesproken over inzet van een europese politiemacht (EUROGENDFOR). Er gonzen geruchten over de inzet van Defensie, mensen spreken over een Europees leger. Ondertussen roepen voorstanders van het beleid ongestraft op sociale media op tot geweld. Wat is de kans dat de overheid op een dag Defensie in eigen land inzet tegen (delen van) de bevolking? Tenslotte worden gegevens van burgers niet voor de lol verzameld. Of gaat de EU militairen inzetten in andere Europese landen via een Europees leger? Wij kijken naar onze regering en vinden daar geen bevestiging of ontkrachting. Wij zoeken de dialoog met politici, militairen en deskundigen om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Feit is dat deze geruchten niet zorgen voor stabiliteit in de samenleving. Het zou onze regering sieren om in deze geruchten duidelijk stelling te nemen en zich uit te spreken. De politieke monoloog. De politiek houdt zich afzijdig van de maatschappelijke discussie. De politiek buitelt over elkaar heen om “andere geluiden” in de kamer te diskwalificeren. Maar ook wij liggen als “ander geluid” tussen de oud-militairen en veteranen onder vuur en ondanks het feit dat we alle politici, Derk Boswijk in het bijzonder, en alle media hebben verzocht om dialoog, wordt er niets over ons gepubliceerd en wordt er ook geen contact met ons gezocht. Velen van ons hebben een uitzendverleden en hebben diverse geweldssituaties meegemaakt, maar weten ook dat er altijd conform de - Rules of Engagement - gehandeld dient te worden. Wij zijn professionals die uitgezonden zijn geweest voor vredes- en/of oorlogsmissies in opdracht van onze regering. Velen van ons weten dat als hogerhand zwijgt er dingen gebeuren die niet altijd het daglicht kunnen verdragen. Wij maken ons zorgen en zijn benieuwd naar de politieke agenda. Wij vermoeden op basis van onze ervaring dat er achter de schermen wordt gewerkt aan het monddood maken van tegengeluid. Mogelijk vormen wij als groep veteranen en oud-militairen een ‘hindernis’. Maakt dat het voor de regering erg lastig is om in te grijpen? Uit meerdere gesprekken met derden is ons duidelijk geworden dat de politiek slecht met de door ons gekozen positie om kan gaan. Ga je de groep veteranen en oud-militairen, die niet demonstreren maar vreedzaam aantreden, hard aanpakken? Moeten ze het veld ruimen terwijl ze daar staan om buiten-proportioneel geweld te voorkomen van zowel de politie als de demonstrant? Stel kritische vragen. De overheid is al geruime tijd bezig om zich te ontdoen van kritische geluiden en ook onze mannen en vrouwen die veel meegemaakt hebben en weten wat vrijheid betekent worden onder druk gezet. Moeten ze nu het veld ruimen zodat de overheid alle ruimte krijgt om een ondemocratische lijn te voeren? Wij zouden graag zien dat de regering breed uit de samenleving wordt verzocht om op dit vlak duidelijkheid te verschaffen. En uiteraard staan wij open voor gesprekken met iedereen die onze zorgen kan wegnemen of heldere inzichten te verschaffen. Het recht op demonstreren moet voor iedereen zonder beperkingen of druk vanuit de overheid kunnen worden gebruikt. Het recht op demonstreren staat onder druk.

 • Persbericht: OUD-MILITAIREN EN VETERANEN REAGEREN OP UITSPRAKEN VAN CDA POLITICUS
  on november 11, 2021 at 12:00 am

  In een uitzending van “Goedemorgen Nederland” van omroep WNL d.d. 10 november 2021 en later dezelfde dag in het debat over de defensiebegroting 2022 in de plenaire zaal van de tweede kamer, wordt door de heer Derk Boswijk van het CDA een aantal uitlatingen gedaan. Hier worden beelden getoond van onze leden tijdens demonstraties in de afgelopen periode. Er wordt gesteld dat het hier om burgers zou gaan die in bij de dump gekochte militaire kleding dragen om zich voor te doen als veteranen. Waarom reageren wij Helaas is er geen journalistiek hoor-wederhoor gesprek gevoerd. We willen u graag uitleggen wie we zijn. Wij zijn oud-militairen en veteranen met meerdere missies achter onze naam en vele dienstjaren bij diverse Krijgsmachtonderdelen. Het zijn soldaten, onderofficieren en officieren die zich bij ons hebben aangesloten en volledig achter onze missie staan. Afstand nemen van de uitspraken Het zou mooi zijn om onze de-escalerende werking, die meermaals bewezen is tijdens manifestaties en demonstraties, ook toe te kunnen passen op de verdeling die mogelijk door de heer Boswijk zijn opmerkingen kan ontstaan. De heer Boswijk beweert voor andere militairen te kunnen spreken, maar wij zijn overtuigd dat ons sentiment door vele actief dienenden gedeeld word. Militairen die handelen vanuit dienstbaarheid naar het volk, zullen begrijpen dat wij ons ook, wanneer wij niet langer werkzaam zijn voor de overheid, nog steeds verbonden voelen met die missie. En zeker als het de veiligheid van onze kinderen, ouders, broers en zussen in ons eigen land betreft. Zou u niets doen, wanneer uw dierbaren met geweld te maken krijgen enkel voor het uitspreken van hun zorgen? In dit land is vrijheid van meningsuiting altijd een groot goed geweest. Het staat immers in de grondwet. En daarvoor opkomen is niet alleen ons recht, wij van IHGVV (In Het Gelid Voor Vrijheid) zien het als onze plicht. Missie oud-militairen en veteranen IHGVV zet zich in zodat iedere burger zich kan beroepen op de grondwet en de rechten van de mens. Dit doen wij geheel zonder geweld, en wij trachten anderen daar ook van te vrijwaren. Wanneer geverifieerde oud-militairen en veteranen zijn toegetreden tot het gelid en militaire kledingstukken dragen, laten zij hun persoonlijke mening achterwege en handelen om de grondrechten te beschermen en de dialoog mogelijk te maken tussen demonstranten en politie. Wij zijn tijdens manifestaties dus niét als demonstrant aanwezig. Wij voeren onze missie uit middels: Begrip en respect tonen voor de mens in het politie uniform die orders uitvoert die niet proportioneel zijn. Mensen de ruimte bieden om hun grondrecht vreedzaam te kunnen uitoefenen. Vrij blijven van politieke standpunten en meningen van zowel de demonstranten als de overheid. Kleding/Tenue Iedereen bij ons is oud-militair en is herkenbaar aan de IHGVV Patch. Wij dragen geen volledig uniform, maar hebben vanwege onze neutrale rol er voor gekozen zowel ons burgerschap als ons militaire verleden zichtbaar te profileren. Het maakt aan politie en demonstranten duidelijk dat wij niet mee demonstreren en het maakt de manier waarop wij verenigd optreden duidelijk. Het tenue wat we daarbij dragen is een blauwe broek, (verwijzend naar het burger zijn), een GVT-jas (verwijzend naar ons militair verleden) en de baret (behorende bij het onderdeel waarbij we gediend en verdiend hebben). Ook onze leden zijn een afspiegeling van de maatschappij. De heer Boswijk zegt “Een rode baret mag je pas dragen na een van de zwaarste militaire opleidingen die er bestaat. Deze demonstranten, sommige veteranen maar ook veel burgers die dat hebben gekocht bij een dump store besmeuren de reputatie van de krijgsmacht”. Wij zijn het volledig met de eerste stelling eens, maar de aanname dat onze rode baret dragers burgers zijn, duidt op weinig respect naar deze veteranen. Voor onze leden geldt dat wij een screening hanteren waarbij de historische juistheid van opkomst, rang en inzet wordt gecontroleerd en waarbij wij van onze leden het registratienummer - of het nummer van de veteranenpas - vastleggen. Wij constateren dan ook dat de heer Boswijk aannames doet, laster verspreidt en foutieve informatie aan het grote publiek verstrekt. Wie is volgens de wet een Veteraan Veteranen zijn alle (gewezen) militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties. Inclusief vredesmissies in internationaal verband. De erkenning, waardering en zorg voor veteranen staat in de Veteranenwet. Artikel 1 lid c en d: c. veteraan: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen; d. inzet: het dienen als militair onder oorlogsomstandigheden dan wel het deelnemen als militair aan een missie als bedoeld onder c; Politieke inmenging Wij zijn eerder geïnformeerd dat er druk was uitgeoefend door hoge ambtenaren op het Veteranen Platform om zich van ons te distantiëren. Wij verbazen ons over het feit dat de politiek zich wederom publiek uitspreekt over oud-militairen en veteranen die zich inzetten voor de vrijheid en de naleving van de grondwet. Informatie Heeft u naar aanleiding van dit persbericht vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons rechtstreeks benaderen. Wij staan u graag te woord en zijn beschikbaar voor een interview of verdiepend gesprek.