Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Privacy Nieuws

Privacy & Vrijheid

Over

Privacynieuws is onderdeel van BURGERRECHTENVERENIGING VRIJBIT

privacynieuws.nl Het laatste nieuws over privacy en vrijheid.

 • EPDS zeer bezorgd over cybercrimeverdrag Verenigde Naties
  on mei 20, 2022 at 1:02 pm

  De Europese privacytoezichthouder EDPS maakt zich zorgen over het cybercrimeverdrag van de Verenigde Naties en waarschuwt dat het verdrag de bescherming van fundamentele rechten van personen kan aantasten. De Europese Unie wordt dan ook geadviseerd niet aan het verdrag deel te nemen tenzij fundamentele rechten zijn geborgd.  Er wordt nog onderhandeld over het conceptverdrag, dat onder andere gaat over de juridische samenwerking bij de bestrijding van cybercrime. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het uitwisselen van persoonsgegevens.  "Het uitwisselen van persoonlijke data tussen EU-lidstaten en niet-EU-landen om cybercrime te bestrijden komt met een grote verantwoordelijkheid", zegt EDPS-voorzitter Wojciech Wiewiorowski. Hij pleit voor sterke waarborgen om te garanderen dat de bescherming van persoonlijke data van EU-burgers in niet-EU-landen niet wordt ondermijnd, met name wanneer er gevoelige data over vermeende illegale activiteiten wordt gedeeld. Op dit moment ontbreken deze waarborgen en de Europese privacytoezichthouder adviseert de EU dan ook om het VN-verdrag in zijn huidige vorm niet te accepteren. Alles bij de bron; Security  

 • 60% van de overheids algoritmes voldoen niet aan basiseisen
  on mei 18, 2022 at 11:25 am

  De algoritmes die door de Rijksoverheid worden gebruikt, voldoen lang niet altijd aan de basiseisen. Van de negen getoetste algoritmes voldeden er zes niet aan de eisen, meldt de Algemene Rekenkamer woensdag na onderzoek  Een algoritme is een verzameling regels die een computer volgt. Vaak wordt het gebruikt om op grote schaal taken uit te voeren die mensen veel tijd zouden kosten. Zo worden algoritmes gebruikt om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Die doorzoeken dan allerlei gegevens om informatie te vinden die op fraude zou kunnen wijzen. Volgens de Algemene Rekenkamer is het mogelijk dat algoritmes op een verantwoorde manier worden gebruikt, maar gebeurt dat in de praktijk niet altijd. Slechts drie algoritmes voldeden tijdens de toetsing aan de basiseisen. Met name algoritmes die worden gebruikt door de politie, het Directoraat-Generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voldoen niet aan de basisvereisten. Bij de laatste twee organisaties is de ontwikkeling en het beheer van het algoritme uitbesteed, maar ontbreekt het aan afspraken wie voor wat aanspreekbaar is. Bij de politie ontbreekt onder meer de controle op mogelijke vooringenomenheid. Alles bij de bron; NU  

 • SVB meldde fors meer datalekken in 2021
  on mei 18, 2022 at 9:31 am

  De Sociale Verzekeringsbank, verantwoordelijk voor o.a. de uitvoering van het AOW-pensioen en kinderbijslag, heeft vorig jaar bijna zevenhonderd datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gerapporteerd, fors meer dan het aantal datalekken van 2020. Dat meldt de overheidsinstantie in het jaarverslag over 2021 (pdf). De toename van het aantal datalekken wordt volgens de SVB mede verklaard doordat er vorig jaar meer post is verstuurd. De meeste datalekken bij de Verzekeringsbank deden zich voor door fouten met de adressering of bezorging van poststukken. Om datalekken te voorkomen wil de SVB het bewustzijn en de alertheid van medewerkers verder vergroten, onder andere door middel van workshops en trainingen. Alles bij de bron; Security  

 • Privacy gaat over meer dan alleen privacy
  on mei 18, 2022 at 9:27 am

  We hebben de laatste jaren veel voorbeelden gezien van overheidsinstanties die gegevens van burgers ver­zamelen, daarop analyses en algoritmen loslaten en op basis van de uitkomsten besluiten nemen. Soms loopt dat helemaal fout, zoals bij de toeslagenaffaire. Vaak gaat het hier om privacy. Althans, dat woord gonst altijd gauw rond als het om algoritmen gaat. Maar wat bedoelen we dan precies met privacy? Gaat het over het zorgvuldig omgaan met persoonlijke ge­gevens van burgers, over het verzamelen en verwerken van gegevens, over gegevensbescherming en privacy in engere zin? Of gaat het over privacy in bredere zin: over de wijze waarop instanties ingrijpen in persoonlijke leven van mensen, en bijvoorbeeld over proportionaliteit: over de verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten bij het inzetten van zo’n algoritme? Beide betekenissen van privacy zijn relevant en belangrijk. Dat het ook belangrijk is om onderscheid te maken tussen die twee, laat de kwestie rond SyRI (Systeem Risico­Indicatie) zien. Alles bij de bron; deIngenieur  

 • Gemeente Apeldoorn lekt inloggegevens duizenden gebruikers Stadspas
  on mei 17, 2022 at 12:17 pm

  Apeldoorn heeft de inloggegevens van duizenden mensen gelekt die van de Stadspas gebruikmaken. Een ethische hacker ontdekte dat het via de website mogelijk was om toegang tot een logbestand te krijgen met daarin gebruikersnamen en wachtwoorden van 4.600 personen. Het gaat om gebruikers die bij het inloggen één of meerdere keren foutieve gegevens, bijvoorbeeld een typfout in mailadres of een verkeerd wachtwoord, hadden ingevuld. Naar aanleiding van het datalek heeft de gemeente de website van de Stadspas offline gehaald, alle getroffen personen ingelicht en melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De leverancier van de website heeft het betreffende logbestand inmiddels verwijderd. Verder is besloten om van alle gebruikers het wachtwoord te resetten. Alles bij de bron; Security