Wij Allen Per Persoon In Eenheid

Wakker Mens

Vrij- & Doordenkers

Over

Wakker Mens is een privaat initiatief en niet gebonden aan enige organisatie.
We zijn een klein, los groepje mensen. Elk van ons geeft uit zijn eigen perspectief gevolg aan zijn bezorgdheid over de vrije meningsvorming in onze wereld.

Onze intentie is het om u van alternatieve informatie te voorzien. Alternatieven voor de eenheidsbrij in de (over)heersende media. Alternatieven die wellicht de ruimte scheppen om een eigenzinnige visie mogelijk te maken, die uitstijgt boven de eenzijdigheid van algemeen heersende denkbeelden.
Zelfstandig denken dus.

Geloof ons niet, toets ons. Op veel plaatsen bevinden zich links naar externe webpagina’s.
Gebruik ze en ga er zelf mee aan de slag.

Bovendien kunnen we versterking gebruiken.
De kritische lezer zal bemerkt hebben dat we noch een journalist noch een neerlandicus aan boord hebben.
Het melden van positieve ontwikkelingen stellen we ook zeer op prijs!

Eind verantwoordelijk voor deze webpagina is Ronald van Overbeeke.

Wakkermens Vrij- & Doordenkers | Voor- & Nadenkers

 • De corona­ crisis als fuik voor digitale controle
  by rovanov on mei 9, 2022 at 6:12 am

  Dit artikel van Jeroen Pols verscheen in Gezondverstand Nr. 36 Veel mensen verwachten dat met het vervallen van de coronamaatregelen ook de normaliteit te­rugkeert. Niets is minder waar. Voor onze ogen ontvouwt zich een machtsgreep die ons leven onherkenbaar zal veranderen. In stilte bouwde Europa de afgelopen jaren aan een infrastructuur die leidt naar een totalitaire surveillancestaat. Nederland heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld. Onder de vlag van de coronacrisis wordt deze agenda er razendsnel doorheen gedrukt. Op 3 juni 2020 kwam de Europese Commissie met een aan­beveling om te komen tot een Europees kader voor digitale iden­titeit. Dit vormde het startschot voor invoering van het Europese digitale paspoort. Een jaar later volgde de verordening om het digitale Europese Covid-19-certificaat in te voeren. De lidstaten kregen nadrukkelijk de bevoegdheid het certificaat voor binnen­landse doeleinden te gebruiken. Dat lukte. Landen gebruiken het als toegangsbewijs voor grote evenementen, restaurants, bioscopen, musea, nachtclubs, fitnesscentra en andere sport­faciliteiten, kapperszaken, schoonheids- en massagesalons, ho­tels, ziekenhuizen, verpleeghuizen, universiteiten en scholen.   Europese digitale identiteit Het Covid-19-certificaat is in werkelijkheid een experiment voor de ontwikkeling van een Europees digitaal paspoort. Bin­nenkort verlengt het Europese Parlement de verordening voor nog een jaar, omdat sommige lidstaten ervoor zouden kiezen het gebruik voort te zetten. De introductie is met inmiddels ruim een miljard certificaten succesvol. De Europese infrastructuur moet in oktober afgerond zijn. Tegen december 2023 worden de basisregisters en andere be­langrijke gegevensbronnen van elke lidstaat in ‘realtime’ grens­0verschrijdend gedeeld. De voltooiing komt daarmee in zicht. Terloops geeft de Europese Commissie zichzelf overigens de bevoegdheid om te bepalen welke injecties vereist zijn om met het certificaat naar andere lidstaten te mogen reizen. Dit kun­nen volgens de verordening ook (nog steeds) injecties zijn die zich nog in de klinische onderzoeksfasen bevinden.   Inbreuk vrije verkeer personen Het COVID-19-certificaat vormt een flagrante inbreuk op de vrijheid om naar andere lidstaten te reizen, hetgeen een grond­recht is van elke EU-burger. De Europese regelgeving bepaalt namelijk dat landen geen andere eis aan het in- en uitreizen mogen stellen dan het bezit van een geldig identiteitsbewijs. Het opleggen van visumachtige voorwaarden is uitdrukkelijk verboden. Ook verbiedt de Europese regelgeving systematische medische onderzoeken als voorwaarde voor toegang of verblijf.   Rutte’s voortrekkersrol De opeenvolgende Rutte-kabinetten bouwden in de jaren voor­afgaand aan de coronacrisis al gestaag aan de introductie van dit Europese digitale paspoort. Van 2016 tot 2018 leidde dit tot het pilotproject Idensys, voor toegang tot digitale dienstverlening en uitwisseling van persoonlijke informatie met de overheid en het bedrijfsleven als middel tot identificatie- en authentificatie. Wilma Atsma, lid van de Taskforce ‘Samen Organiseren’ van de Vereni­ging Nederlandse gemeenten (VNG), met als speerpunt de digi­tale identiteit, bracht in 2018 de regering in verlegenheid nadat zij opmerkte “dat het mooi zou zijn als je bij geboorte een chip krijgt”. Ook de deelname van Nederland aan een pilotproject van het World Economic Forum in 2018 om het Known Traveller Digi­tal Identity (KTDI)-concept in de praktijk te testen – reizigers kunnen zich met behulp van biometrische gegevens daarmee identificeren en de douane passeren – toont de voortrekkersrol van Nederland. De Agenda NL DIGIbeter 2019 is een actieplan voor de di­gitale transformatie die leidt naar integratie van alle overheids­diensten tot één overheid, waarbij onze minister Singapore noemt als voorbeeld. In februari 2020, kort voor de start van de coronacrisis, diende het kabinet het wetsvoorstel ‘Digitale Overheid’ in, dat naar verwachting per 1 juli van dit jaar in wer­king treedt. Deze wet biedt de basis voor de introductie van het digitale Europese paspoort in Nederland. De toelichting die bij de wet wordt gegeven gaat in op de mogelijkheid dat politie, justitie en bevoegde publieke diensten zoals de Belastingdienst toegang krijgen tot de gebruikersgege­vens. Volgens het wetsvoorstel beperkt zich het gebruik eerst tot leeftijdscontrole bij het afnemen van bepaalde diensten die aan de digitale identiteit zijn gekoppeld. Het kabinet benadrukte in oktober 2020 een groot voorstan­der te zijn van de digitale identiteit, omdat het de financiële dienstverlening voor zowel consumenten als bedrijven niet al­leen eenvoudiger maakt, maar ook een bijdrage kan leveren aan de strijd tegen witwassen en tegen het financieren van ter­rorisme (ironisch, dit laatste, aangezien het voornamelijk het kabinet zelf was dat zich hieraan schuldig maakte). Ook onder­steunt het kabinet de initiatieven vanuit de Europese Commis­sie die moeten leiden tot de introductie van een digitale munt.   Het paard van Troje De coronagekte kwam nog maar net op stoom, of het OMT ad­viseerde dat het voor de volgende fase noodzakelijk zou zijn om een groot deel van de Nederlanders een app voor bron- en con­tactonderzoek te laten gebruiken. Dat was een maatregel die de WHO nauwelijks een half jaar eerder vanwege ethische bezwa­ren en het ontbreken van enig nut afraadde. Vervolgens intro­duceerde de minister van VWS – met massale testcampagnes en leugens over asymptomatische besmettingen en ongefun­deerde beweringen over de werking van vaccins – de QR-code als toegangsbewijs. Dit vormt een Paard van Troje om onge­merkt de digitale identiteit tot het nieuwe normaal te maken. Miljoenen mensen accepteerden zonder veel protest deze nieu­we werkelijkheid en stapten daarmee in een fuik richting digi­tale gevangenis. De door Kuipers aangekondigde investering van 29,4 miljoen voor een corona-app die dit jaar doorgevoerd moet worden terwijl het narratief van een dodelijke ziekte allang is ver­splinterd, maakt duidelijk dat de QR-code niet meer verdwijnt.   Marketing Initiatiefnemers van de digitale identiteit, zoals het World Eco­nomic Forum, de Wereldbankgroep, de Open Society Founda­tion van George Soros, de Rockefeller Foundation maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en bedrijven als Google, Facebook en Microsoft prijzen vooral het gebruiksge­mak en de voordelen voor de gebruiker, zoals snelle service, betrouwbaarheid, fraudebestendigheid, verbeterde privacybe­scherming en ook economische groei. Ook verbinden zij deze digitale transformatie aan de ‘groene transitie’, d.w.z. maatre­gelen in verband met de klimaathysterie. Deze positieve marketing en het opbouwen van vertrouwen sluiten aan bij de adviezen die het bij het WEF aangesloten McKinsey Global Institute geeft bij de begeleiding van landen om het digitale paspoort aan de bevolking te verkopen. Deel­nemende overheden, banken, autoverhuurbedrijven, lucht­vaartmaatschappijen en andere internationale dienstverleners spelen een belangrijke rol bij het creëren van positieve ervarin­gen voor hun klanten. Het toevoegen van attributen met steeds meer identiteitskenmerken die elk facet van het persoonlijke leven omvatten, zoals als koopgedrag, medische gegevens en financiële data, vormt de kern van de digitale identiteit.   Algoritmes De werkelijkheid ziet er anders uit. In Canada en Groot-Brit­tannië kwam naar buiten dat de QR-code naast de injectiestatus en identiteitsgegevens al meer dan zestig andere persoonsken­merken bevat. Op basis van deze gegevens gaan in het nieuwe normaal algoritmes ons leven bepalen. Met de Toeslagenaffaire zagen we wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. De Belasting­dienst ruïneerde op basis van persoonskenmerken duizenden gezinnen, die vervolgens tegenover een onmenselijke techno­cratische overheid hun onschuld moesten aantonen.   Digitale munt De digitale identiteit gaat gepaard met de introductie van een Europese digitale munt. In Canada kreeg de bevolking een voorproefje van wat het betekent als de overheid controle krijgt over de digitale portemonnee. Zij blokkeerde de bankrekening van iedereen die deelnam aan de protesten in Ottawa. Zonder de beschikbaarheid van contant geld is het einde oefening.   Veiligheidsrisico’s De concentratie van digitale persoonsgegevens brengt ook an­dere risico’s met zich mee. Hackers slaagden er bijvoorbeeld al in om het eIDAS-authenticatiesysteem te hacken – waarmee zij zich konden voordoen als een EU-burger of -bedrijf. Er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om te beseffen wat de individuele gevolgen van dergelijke acties kunnen zijn.   Nieuwe normaal Op basis van de huidige kennis kan er nauwelijks twijfel over bestaan dat de coronacrisis een voorwendsel is om met de in­troductie van een digitaal paspoort een sociaal kredietsysteem op te tuigen. Deze machtsgreep verandert Nederland in een dystopische digitale samenleving, waarin de overheid elk facet van ons leven zal beheersen. De Staat kan de voorwaarden be­palen voor reizen, transport, communicatie, sociale media, in­ternettoegang, verzekeringen, leningen, financiële transacties, toegang tot de gezondheidszorg en toegang tot andere sociale en maatschappelijke voorzieningen. Het weigeren van de drie­maandelijkse boosterprik zou bijvoorbeeld tot maatschappe­lijke uitsluiting leiden. Met de QR-code gaven Rutte en zijn handlangers ons een klein voorproefje van wat komen gaat. Het uitoefenen van onze grondrechten en vrijheden wordt voorwaardelijk gemaakt. En dat betekent het einde van de rechtsstaat. Alleen door massaal de QR-code van de telefoon te verwijderen kan dit gestopt worden.  

 • Hoe de term ‘complotdenken’ democratische controle onmogelijk maakt
  by rovanov on mei 7, 2022 at 5:45 am

    Dit artikel van Timo Pieters verscheen in Gezondverstand Nr. 36 De angst om beschuldigd te worden van ‘com­plotdenken’ maakt het voor veel Nederlanders onmogelijk om over ingrijpende machtsver­schuivingen na te denken en te discussiëren. De term verwijst niet naar iets werkelijks, en is doelbewust door de Central Intelligence Agency (CIA) in het leven geroepen om twijfel in te dammen over het officiële verhaal met betrekking tot de moord op president Kennedy. Nederlandse instanties en commentatoren die de uitdrukking gebruiken zijn zich niet van deze oorsprong bewust, en blijven dus in feite CIA-instructies uitvoeren. Wij weten precies wanneer het begrip ‘complotdenken’ (con­spiracy theory), met de bijbedoeling van geestesziek, in het al­gemene taalgebruik werd opgenomen. In 1967 stuurde de CIA een memo (nummer 1035-960) naar al haar eigen bureaus en honderden mediabedrijven en journalisten in haar wereldwij­de propagandanetwerk. In deze memo kregen zij de instructie om critici van het Warren Commission Report weg te zetten als ‘complotdenkers’. De onmiddellijke aanleiding daarvoor was het een jaar daarvoor verschenen eerste boek met een vlijm­scherpe analyse van de tegenstrijdigheden, onmogelijkheden, en weglatingen in dat rapport: Rush to Judgment van Mark Lane. Meerdere opiniepeilingen wezen uit dat ongeloof aan het officiële verhaal door dat boek sterk was gegroeid. Dat ongeloof is sindsdien alleen maar toegenomen, want uit recente peilin­gen is gebleken dat driekwart van de Amerikaanse bevolking het Warren Report niet langer serieus neemt. Het succes van dit staaltje van psychologische oorlogsvoe­ring werd na de introductie van de term ‘complotdenken’ on­middellijk zichtbaar door de frequentie van het gebruik ervan. Uit een studie waarbij werd gemeten hoe vaak het voorkwam op de pagina’s van de New York Times en de Washington Post voor en na de CIA-instructie, bleek dat men het in de 45 jaar er­voor slechts 50 keer tegenkwam (dus gemiddeld eens per jaar), terwijl het in de 45 jaar nadat het memo werd verstuurd, 2.630 keer in genoemde kranten werd aangetroffen (dus gemiddeld eens per week). De beïnvloeding van het opinieklimaat mid­dels propaganda en psychologische operaties is altijd één van de kerntaken van de CIA geweest, in binnen- en buitenland. In Duitsland is aangetoond dat veel journalisten bewust of on­bewust werkten voor de CIA, zoals Udo Ulfkotte in zijn boek Gekochte Journalisten heeft beschreven. Wat de CIA voor elkaar had gekregen was om van een on­schuldige term, die natuurlijk beroepshalve door politierecher­cheurs zowel als geschiedschrijvers dagelijks werd gebruikt, een wapen te maken waarmee de overheid tegen kritiek kon worden verdedigd. In verband met de moord op president Kennedy had het een tanend succes. Maar het werd opnieuw zwaar ingezet als middel om serieuze analisten publiekelijk de mond te snoeren als zij twijfelden aan de officiële uitleg van de gebeurtenissen van 11 september 2001, met de tot schroot gereduceerde World Trade Towers in Manhattan, en een gat in het Pentagon waar geen enkel vliegtuig doorheen had kun­nen vliegen. De term doet nu ook al twee jaar dienst om twijfel aangaande de voorgeschreven werkelijkheid met betrekking tot covid-19 stelselmatig de kop in te drukken. De aantijging van complotdenken kan een journalist nu de baan en het levenson­derhoud kosten, en brengt de positie van zelfs hoogleraren op universiteiten in gevaar. In de VS wordt het begrip ‘complotdenken’ sinds kort gekop­peld aan de dreiging van zogenaamd ‘binnenlands terrorisme’. De FBI heeft in februari jl. een speciale eenheid opgericht om zulke complotdenkers, die gevaarlijk nepnieuws verspreiden, te achtervolgen en zo nodig in hechtenis te nemen. De grootste terreurdreiging voor de VS zou namelijk bestaan uit ‘eenlin­gen of kleine cellen van individuen’ die gemotiveerd zijn door grieven gebaseerd op ‘misleidende narratieven’, ‘complottheo­rieën’ en andere vormen van ‘mis-, dis- en malinformatie’, zo schrijft het Department of Homeland Security. Complotden­ ken en nepnieuws gaan vanzelfsprekend samen. Van alle Nederlandse instanties en commentatoren die de uitdrukking ‘complotdenken’ gebruiken geeft er niet één blijk van bekend te zijn met de oorsprong ervan binnen de psychologische oorlogsvoering. De instanties die verantwoor­delijk zijn voor het bestrijden van desinformatie – het minis­terie van BZK, de AIVD, en de NCTV – beweren bijvoorbeeld dat desinformatie (doelbewust misleidende informatie) regel­matig verspreid wordt via ‘complottheorieën’. Volgens deze instanties zijn dit ‘theorieën gebaseerd op het idee dat de elite de inwoners bedreigt’ en die voortbouwen op ‘gevoelens van miskenning en wantrouwen van maatschappelijke en politieke instituties’. Met andere woorden, kritische beoordeling van economische en politieke macht wordt hiermee gedefinieerd als doelbewust misleidende informatie, een definitie waarmee men de kritiek onschadelijk probeert te maken. Zo werd uitge­verij en videokanaal De Blauwe Tijger in oktober 2020 door de NCTV ‘een doorgeefluik voor anti-overheidspropaganda, nep­nieuws en complottheorieën’ genoemd in haar Dreigings­beeld Terrorisme. Dit is nu pre­cies wat de CIA oorspronkelijk met de term wilde bereiken. Verschillende Nederlandse academici zijn de term ‘com­plotdenken’ gaan gebruiken alsof het verwijst naar een werkelijk bestaande categorie, die bestudering en verklaring verdient, iets als een primitieve volksstam met merkwaardige gewoontes. De socioloog Jaron Harambam is bijvoorbeeld gepromoveerd op een proefschrift over het fenomeen ‘complot­denken’, blijkbaar zonder te beseffen dat dit fenomeen pas 65 jaar geleden de wereld in is geholpen met de CIA als ver­loskundige. De filosoof Cees Zweistra schreef ook een boek over ‘complotdenken’ zonder de ontstaansgeschiedenis ervan te bekijken. Beiden volgen het voorbeeld van Amerikaanse voorgangers die lieden met al­lerhande merkwaardige zienswijzen, en vaak krankzinnige aannames, op één hoop gooien. Die opeenstapeling wordt dan eenduidig geanalyseerd als complotdenken. Bij beiden volgen beschrijvingen van lieden die denken dat de wereld bestuurd wordt door buitenaardse reptielen, en een vaste categorie van hen die denken dat de aarde toch plat is, en ga zo maar door. Dus Gezond Verstand wordt in dezelfde categorie onderge­bracht als de buitenaardse reptielen. Harambam verklaart ‘complotdenken’ als een copingmecha­nisme om om te gaan met grote sociale ontwikkelingen als se­cularisering en digitalisering, waardoor mensen meer behoefte hebben aan betekenis en sociale verbinding. Volgens Zweistra zijn ‘complotdenkers’ een vastomlijnde groep die door gebrek aan betekenis en sociale verbanden fictieve werkelijkheden zijn gaan creëren om zich af te scheiden van de maatschappij en de werkelijkheid. Harambam heeft sympathie voor de complot­ denkers en komt ook in zijn lezingen en interviews met een pleidooi om naar ze te gaan luisteren. Maar geen van beiden komt ook maar in de buurt van het punt om te gaan nadenken over machtsmisbruik. Waar de populist nog geëngageerd is, en de wereld probeert te herstellen door er kritiek op te leve­ren, is de ‘complotdenker’ volgens Zweistra totaal losgezongen van de werkelijkheid. Hij ziet ‘complotdenken’ dan ook als een ‘kwaadaardige’ vorm van ‘sociaal terrorisme’, waar geen enkele vorm van discussie mee mogelijk is. Zweistra vindt dat de Grondwet moet worden aangepast zodat de ‘online wereld waarin ze gedijen’ ingeperkt kan worden. In het hele boek gaat hij er dus vanuit dat ‘complotdenken’ een betekenisvolle ca­tegorie is die een eenduidig waarneembaar fenomeen van de werkelijkheid vertegenwoordigt. Een zorgwekkende toepassing van de term is die bin­nen de psychiatrie. In het ‘Tijdschrift voor Psychiatrie’ werden complottheorieën bijvoorbeeld vergeleken met pathologische waanvoorstellingen, omdat ze beide zouden zijn gekenmerkt door ‘onjuiste, hardnekkige en soms bizarre’ overtuigingen. Er wordt dus weer vanuit gegaan dat ‘complotdenken’ iets is dat men kan vergelijken met iets anders, zoals waanvoorstel­lingen. Volgens het diagnostisch handboek voor psychische stoornissen DSM-5 zijn wanen ‘onjuiste’ overtuigingen die niet geaccepteerd worden door ‘andere leden van de cultuur of de subcultuur’. Door conformisme de maatstaf te maken voor geestelijke gezondheid wordt elke afwijkende gedachte een vorm van krankzinnigheid. Dit is precies de framing die de CIA ook heeft toegepast. De term ‘complotdenken’ maakt wantrouwen naar politieke en economische machtsstructuren dus maatschappelijk onac­ceptabel, terwijl dit wantrouwen bij tijd en wijle juist essentieel is in een democratie. Om macht te kunnen controleren moet macht worden waargenomen, en de term ‘complotdenken’ maakt bepaalde machtsstructuren voor burgers, en niet in het minst ook politici, onzichtbaar. Recherche en historici geloven natuurlijk nog wel in alledaagse en historische complotten. Het zijn slechts de complotten gesmeed door politieke en eco­nomische machthebbers die niet besproken mogen worden. Het begrip ‘complotdenken’ heeft, vanwege het intimiderende effect, in verregaande mate mensen het zwijgen opgelegd, ook wanneer zij gingen beseffen met welk een misdadigheid er een wereldmachtsgreep wordt uitgevoerd. Daar is misschien door­ heen te breken wanneer we de term ‘complotdenker’ als een geuzennaam gaan gebruiken.

 • Amerika drijft Europa in een nucleaire oorlog
  by rovanov on mei 4, 2022 at 8:07 pm

  Verschenen op Frontnieuws   De voormalige Duitse toppoliticus Oskar Lafontaine legt in een onlangs verschenen artikel uit dat een door onderhandelingen tot stand gekomen vrede met Moskou – tegen de weerstand van de VS in – steeds dringender wordt. Anders neemt het gevaar van een nucleaire oorlog toe.   Amerika drijft Europa in een nucleaire oorlog De oorlog in Oekraïne gaat eigenlijk over een confrontatie tussen de VS en Rusland. In zijn boek “The Only World Power”, dat in 1997 verscheen, prijst de voormalige veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, het ongekende militaire apparaat van de VS aan als het enige met een mondiale actieradius. Natuurlijk zijn Rusland en China het niet eens met de Amerikaanse hegemonie. Daarom moeten de VS alles in het werk stellen om te voorkomen dat er een Euraziatische uitdager komt die het Euraziatische continent onder zijn heerschappij zou kunnen brengen. Oekraïne is de geopolitieke spil in het nastreven van dit doel. Zonder Oekraïne is Rusland niet langer een Euraziatisch rijk. Als Moskou echter de controle over Oekraïne zou heroveren, met zijn aanzienlijke minerale rijkdommen en toegang tot de Zwarte Zee, zou Rusland automatisch de middelen krijgen om een machtig rijk te worden dat Europa en Azië omspant. Als men aan deze overwegingen de kernverklaring toevoegt van een lezing die het hoofd van Stratfor, George Friedman, op 3 februari 2015 in Chicago gaf, volgens welke het hoofddoel van het beleid van de VS al decennia lang is, ervoor te zorgen dat er geen samenwerking komt tussen Rusland en Duitsland, dan weet men wat het doel was van de oostwaartse expansie van de Navo.   Miljarden voor een marionet Men begrijpt ook waarom de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Victoria Nuland, jaren geleden vrijuit toegaf dat de VS vijf miljard dollar hadden uitgegeven om in Kiev een marionettenregering te installeren die hun goed uitkwam. Dan wordt duidelijk waarom Washington al jaren alles in het werk stelt om de aanvoer van kolen, olie en gas uit Rusland naar Europa te verhinderen. In deze context is het ook meer dan aannemelijk wanneer de bekende Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs waarschuwt dat de Amerikaanse strategie neerkomt op een lange oorlog in Oekraïne met duizenden doden. Hij raadt Europa aan zijn eigen weg te gaan en te praten over een neutraal Oekraïne met autonomie voor de Donbass als onderhandelde oplossing. Het is verbazingwekkend in hoeverre politici en journalisten in Europa, vooral in Duitsland, deze geostrategische verbanden niet onderkennen en blindelings de brandgevaarlijke VS-strategie volgen om de oorlog in Oekraïne verder aan te wakkeren. Het is gevaarlijk omdat de VS blijkbaar niet het advies van hun vroegere president John F. Kennedy willen opvolgen, die zei dat een kernmogendheid nooit in een situatie mag worden gebracht waaruit zij geen gezichtsreddende uitweg meer kan vinden. Het is een groot nadeel dat er nu in Duitsland een regering aan de macht is waarvan de leidende politici weinig ervaring hebben met buitenlands beleid. Bovendien wordt de grootste oppositiepartij, de CDU, geleid door de voormalige Blackrock-lobbyist Friedrich Merz, wiens vroegere werkgever rijkelijk profiteert van de stijging van de aandelenkoersen van wapenbedrijven. Bij de SPD ontbreekt het aan ontspanning-politici die, zoals Brandt of Bahr, nog wisten dat de veiligheid in Duitsland en Europa alleen samen met de kernmacht Rusland bereikt kan worden. Ook in de FDP is er in de wijde omtrek geen politicus te bekennen van de statuur van Hans-Dietrich Genscher, die als minister van Buitenlandse Zaken altijd het gevaar van een tot Europa beperkte nucleaire oorlog voor ogen heeft gehad. Zelfs Guido Westerwelle had nog de moed om de VS in de kou te laten staan tijdens de invasie in Libië. Welke FDP politicus zou u vertrouwen om dat vandaag te doen? De meest consequente en gevaarlijke vazallen van de VS in de federale regering en de Duitse Bondsdag zijn de Groenen, wier toenmalige voorman Joschka Fischer, samen met zijn latere zakenpartner Madeleine Albright, de deelname van Duitsland aan de oorlog in Joegoslavië doordrukte, die in strijd was met het internationale recht. Men dacht dat het niet erger kon worden, maar de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock gebruikt nu al fascistische taal en wil Rusland “ruïneren”. Zij geeft zelf toe dat zij op de schouders staat van de onlangs overleden Madeleine Albright, die de dood van 500.000 Iraakse kinderen door de sancties van de VS rechtvaardigde. Stelt u zich het geschreeuw van de Groenen eens voor als de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, op welke gronden dan ook, de dood van 500.000 Oekraïense kinderen zou rechtvaardigen. In deze rommelige situatie is het voor kanselier Olaf Scholz niet voldoende om de wapenleveranties uit te stellen. Meer wapenleveranties is de mantra van de regering Biden, die Rusland koste wat kost wil verzwakken, zonder rekening te houden met de doden die te betreuren zullen zijn als de wapenleveranties doorgaan. Gelooft iemand serieus dat Rusland, een kernmacht, het zich kan veroorloven de oorlog in Oekraïne te verliezen in de huidige mondiale politieke situatie? Of zij het beseffen of niet, de fanatieke wapenleveranciers in de Bundestag zullen mede verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse toename van het aantal doden. Hoe lang zal de oorlog nog duren? Net zo lang als de oorlog in Afghanistan? Waarom leren de Duitse politici niet van de mislukkingen van de door de VS geleide interventieoorlogen waaraan de Bundeswehr heeft deelgenomen? Er zou een kans zijn, zij het een kleine, als de herkozen Franse president Emmanuel Macron, samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, zoals François Hollande en Angela Merkel ooit deden, de Amerikaanse oorlogsstokers tegenhouden, en een onderhandelde oplossing zou zoeken op basis van de voorstellen die Volodymyr Zelensky al bepleitte – neutraliteit voor Oekraïne en autonomie voor de Donbass. De Oekraïense president zal daarbij geen betrouwbare partner zijn, want hij wordt herhaaldelijk door de VS en de rechts-extremisten in Oekraïne onder druk gezet. De rivaliteit tussen de wereldmachten VS, Rusland en China dwingt Europa alles in het werk te stellen om niet in een nucleaire confrontatie tussen deze grootmachten betrokken te raken. Charles de Gaulle had dit gevaar voor Frankrijk onderkend en daarom een integratie van de Franse strijdkrachten in de door de VS geleide Navo afgewezen, omdat hij niet wilde vertrouwen op de bereidheid van de VS om hun kernwapens te gebruiken in geval van een confrontatie met de Sovjet-Unie, zelfs als Moskou dreigde met een tegenaanval op de grote steden van de VS. Hij drong er daarom op aan dat Frankrijk zijn eigen kernmacht zou opbouwen. “Staten hebben geen vrienden, alleen belangen” was zijn stelregel, en als het op leven en dood aankwam, d.w.z. oorlog, was hij ervan overtuigd dat de beslissing niet aan anderen kon worden overgelaten.   Stabiele vrede dankzij ontspanning Evenals de Gaulle wist Bondskanselier Willy Brandt dat hij zijn politiek van vrede en ontspanning alleen zou kunnen uitvoeren tegen de weerstand van Washington in. In de overtuiging dat dit de enige manier was om de vrede in Europa veilig te stellen, voerde hij zijn Ostpolitik stap voor stap uit. De VS waren zeer geërgerd, zoals blijkt uit een telefoongesprek tussen Henry Kissinger en Richard Nixon, waarin Kissinger schaamteloos Willy Brandt de kanker wenste. Op het ogenblik vindt in Duitsland een gewaagde discussie plaats. De politiek van ontspanning, de poging tot goede samenwerking met Rusland, was de oorzaak van de huidige ontwikkeling. Zelden is de waarheid zo op zijn kop gezet. Nooit eerder is zo duidelijk gebleken in welke mate de propaganda van de VS de media en het politieke debat in Duitsland bepaalt. De waarheid is anders. In het midden van de jaren zestig begon het beleid van ontspanning, het leidde tot een stabiele vrede in Europa en bracht de val van de Berlijnse Muur en de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Duitsland en Oost-Europa tot stand. In de jaren negentig begon het beleid van confrontatie met de oostwaartse uitbreiding van de Navo en de toenemende omsingeling van Rusland. Het leidde tot de oorlog in Joegoslavië, die volgens het volkenrecht onwettig was, en tot de invasie van Oekraïne door Russische troepen, die ook volgens het volkenrecht onwettig was. Als er niet spoedig een door onderhandelingen tot stand gekomen vrede komt, zal het gevaar van een nucleaire oorlog toenemen, omdat de verantwoordelijken in Moskou met de rug tegen de muur staan en de heethoofden in Washington al jaren geloven dat ze een nucleaire oorlog tot Europa kunnen beperken.

 • Eerst Oekraïne, dan het Midden-Oosten en Pakistan?
  by rovanov on april 24, 2022 at 5:56 am

    Het onderstaand bericht verscheen op Driegliederung.de, is van Johannes Mosmann en vertaald door WM   Hoe Duitsland in Corona waan, de huidige gebeurtenissen verslaapt en zichzelf meesleept in een eind-loze oorlog [caption id="attachment_60500" align="alignright" width="350"] Afbeelding bron((CC BY-SA 4.0 nl. Het werk mag onder dezelfde voorwaarden opnieuw worden gebruikt. Beeldcollage: Johannes Mosmann. Gebruikte werken: Olaf Kosinsky, Wikimedia Commons, 2019-05-09 Annalena Baerbock GRÜNE MdB alsmede Sandro Halank, 2021-12-07 Ondertekening van het regeerakkoord van de 20e zittingsperiode van de Bondsdag. Bovendien, de volgende Adobe Stock beelden: Prachtige Zonnebloem (Helianthus annuus, Asteraceae) geïsoleerd op witte achtergrond door Olaf Simon, zakenman met gebruik van luidspreker rijden op olifant door Tsung-Lin Wu, vernietiging concept door Sergey Nivens, man met wijzende vinger gebaar rijden op wandelen olifant door Tsung-Lin Wu.))[/caption] Terwijl iedereen naar Oekraïne kijkt, smeulen er in andere delen van de wereld al andere oorlogen - waaraan Duitsland actief zal deelnemen. Tenminste als de Duitse politiek niet onmiddellijk tot bezinning komt. Dat dit nauwelijks nog mogelijk lijkt, is vooral te danken aan de mechanismen van het Corona-systeem die twee jaar lang zijn getraind. Het lijkt erop dat de zesde golf de "golf van solidariteit" met Oekraïne is. Ook deze golf wordt weer geassocieerd met interpretaties van wereldgebeurtenissen die niet in twijfel kunnen worden getrokken zonder de eigen positie in gevaar te brengen. Frank-Walter Steinmeier bijvoorbeeld((Huidige Bondspresident)), die zich in zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken heeft verzet tegen escalatie door de VS, moet zich verontschuldigen en publiekelijk verklaren: "Wij hebben vastgehouden aan bruggen waar onze partners ons voor waarschuwden". Zelfs Angela Merkel, die als kanselier de oorlogsdreiging op afstand hield door een uiterst behendige evenwichtsoefening, wordt bespot om haar "strategische fout". Heftige emoties en het bijbehorende simplistische verklaringspatroon creëren een uiterst beperkt politiek terrein dat een adequate reactie op de Russische aanval praktisch uitsluit. Grote delen van de bevolking verwarren medelijden en morele veroordeling met een professionele beoordeling van de oorzaken en doelen van deze oorlog, op basis waarvan alleen de Oekraïners geholpen zouden kunnen worden. Opvattingen die afwijken van het verhaal van een oorlog die monocausaal is veroorzaakt door een krankzinnige eenzame dader, bijvoorbeeld, zijn eenvoudigweg uit den boze - eenvoudigweg omdat Poetin slecht is. Dat is al erg genoeg. Wat krankzinnig is, is dat deze geestesgesteldheid ook de politieke leiders in zijn greep heeft. Duitsland is momenteel zonder echte leiding. Poetin gebruikt dit om ongehinderd zijn ware oorlogsdoelen te realiseren. In werkelijkheid is het Russische leiderschap niet begaan met Oekraïne, noch met zijn onmiddellijke buren. De aanval functioneert veeleer als een symbool dat zijn leiderschap in een nieuwe alliantie tegen de westerse overheersing veilig stelt. Vanuit het oogpunt van Rusland ontstaat er op dit moment een "nieuwe wereldorde" waarin Europa niet langer een stem heeft. Onder andere de nucleaire macht Pakistan is hier ook bij betrokken. Andere landen, zoals Saoedi-Arabië, aarzelen nog. In het Midden-Oosten, waar Robert Habeck((Duitse minister van economische zaken)) zich nu mee wil gaan bemoeien, zal het de komende maanden uiterst gevaarlijk worden. En op de achtergrond van de herstructurering van onze oude wereldorde ligt het kalme oog van de storm - China. De VS begrijpen deze processen heel goed. De Duitsers daarentegen willen er niets van begrijpen omdat "begrijper" in dit land een belediging is.   Gevaarlijke waarheden Op de eerste persconferentie, na een zes weken durende onderbreking vanwege ziekte, heeft minister-president Manuela Schwesig (SPD) van Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst toegegeven dat zij fouten heeft gemaakt in haar Ruslandbeleid. Zowel de steun voor de aanleg van de aardgaspijpleiding Nord Stream 2 als de oprichting van de Stichting voor klimaatbescherming waren vanuit het huidige perspectief verkeerd, zei Schwesig woensdag na een kabinetsvergadering."((https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Schwesig-raeumt-erstmals-Fehler-in-Russland-Politik-ein,schwesig1150.html)) Ondertussen zal Manuela Schwesig nauwelijks een andere keuze gehad hebben. Het verhaal, van de juiste weergave waarvan haar eigen positie thans afhangt, is dat Poetin in Oekraïne een aanvalsoorlog voert in strijd met het volkenrecht, die er niet zou zijn gekomen indien Duitsland eerder tegen de "dictator" was opgestaan.((https://www.fr.de/politik/ukraine-krieg-wladimir-putin-russland-nuetzliche-idioten-deutschland-merkel-merz-scholz-lindner-91443310.html)) In feite is de situatie precies omgekeerd. In feite is het andersom: door de aanleg van Nord Stream 2 te steunen, heeft Manuela Schwesig een bijdrage geleverd aan de vrede in Europa. Indien de Duitse politici hadden afgezien van de onophoudelijke sabotage van de economische en culturele betrekkingen met Rusland, indien zij, zoals kanselier Scholz aanvankelijk eiste, met name ook de pijpleiding als een zuiver economische aangelegenheid hadden beschouwd, zou deze oorlog nooit hebben plaatsgevonden. Het moorden begon omdat uiteindelijk te weinigen in Duitsland dachten zoals de minister-president van Mecklenburg-Vorpommern, maar zich aansloten bij de oorlogszucht van onze "Groenen". Dit wil geenszins zeggen dat Nord Stream 2 op zich politiek of economisch zinvol is. Of het juist is om vast te houden aan Nord Stream 2 is één ding. Maar als de Duitse regering publiekelijk verklaart dat zij vasthoudt aan Nord Stream 2 en de VS vervolgens ongehinderd dreigbrieven kunnen schrijven aan Duitse bedrijven, is dat een heel andere zaak. Jarenlang heeft Duitsland het beeld versterkt dat het geen contractpartner kon zijn omdat alle beslissingen uiteindelijk in Washington werden genomen. Toen de NSA de mobiele telefoon van de Bondskanselier afluisterde en de hele wereld erom lachte, wat zei de federale regering toen tegen de VS? Niets. Zo zou het eindeloos door kunnen gaan. Poetin was dus steeds meer rechtstreeks met de VS gaan onderhandelen - en zich op een oorlog gaan voorbereiden. In deze gevaarlijke wereldsituatie strompelde een nieuwe, onervaren regering binnen, die elke realiteitszin ontbeerde, althans in haar groene spectrum. De uiteindelijke beslissing om Oekraïne aan te vallen werd genomen toen Scholz terugkeerde uit de VS en plotseling genezen was van zijn eerdere standpunt over de pijplijn. Duitsland had aldus aan het wereldpubliek het definitieve bewijs geleverd dat Duitsland niet mondig is en geen rechtsbevoegdheid bezat. Hierdoor viel Duitsland als onderhandelingspartner uit. Dit heeft op zijn beurt verstrekkende gevolgen voor de toekomstige wereldorde. Dit willen de Russische leiders nu beïnvloeden.   Hersentraining voor het volk Zulke dingen uit te spreken, is gevaarlijk. En precies dat is op zijn beurt de diepere oorzaak van deze oorlog. Terwijl degenen die menen te mogen oordelen over "Rusland-begrijpers" verrast waren door de oorlog, zagen anderen hem aankomen. Spookachtig vormde zich een "publieke opinie" die onvrijwillig afstevende op een gewelddadig conflict met Rusland. Het "incident" met Donald Trump vertraagde het onvermijdelijke enigszins, maar gaf tegelijkertijd de aanzet tot de intellectuele onderbouwing van de naderende oorlog: omdat Poetin de Amerikaanse president met nepnieuws aan de macht had geholpen, zetten de Amerikaanse Democraten en de EU-Commissie een tot dan toe ongekend systeem op om de publieke opinie te sturen.((https://www.dreigliederung.de/essays/2020-10-johannes-mosmann-corona-virus-mit-kuenstlicher-intelligenz-gegen-den-freien-geist-google-ki-fakes-news-eu-kommission)) De werkelijke situatie kon toen worden afgelezen aan de manier waarop de EU met Rusland omging. Het grote gebeuren kon worden getest door het Corona-virus aan te pakken - en het systeem werkte feilloos. Twee jaar lang hebben de mensen onsamenhangende flarden van gedachten geconsumeerd zonder dat hun denkorganen zich actief verzetten tegen de onverteerbare kost en moesten braken; twee jaar lang hebben zij tegenstrijdige, betekenisloze bevelen opgevolgd zonder dat hun eigen wil daar aanstoot aan nam. En zij genoten ervan degenen die de erosie van het denken en de wilsactiviteit opmerkten en waarschuwden voor de destructieve gevolgen, af te maken of er ten minste bovenuit te stijgen. Zo had het sentiment ook iets van het Corona-horrorsprookje. Bij een incidentie van 100 werd de maskerplicht ingevoerd. Nu, met een incidentie van 1.700, schaffen ze het weer af.((https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1192085/umfrage/coronainfektionen-covid-19-in-den-letzten-sieben-tagen-in-deutschland/)) Het "vaccin" vaccineert niet. Iedereen krijgt Corona, op de een of andere manier. Maar door het mislukte experiment is de samenleving op haar grondvesten geschud, is een generatie kinderen blijvend beschadigd en hebben miljoenen mensen honger geleden. En toch - zelfs nu alles precies zo is gelopen als "lateraal denkers", "nazi's" en "aluminium hoedjesdragers" begin 2020 voorspelden, is er nog steeds geen herziening van de absolute waarheid van Lauterbach((Duitse minister van volksgezondheid)) & Co. De mislukking leidt niet tot massaontslagen. Of aan de rehabilitatie van de publiekelijk veroordeelden. Nee, de waarheid blijft de waarheid, ondanks alle realiteit. Bill Gates onderkende terecht het sociaal-politieke potentieel van het virus: "De pandemie zet de hele mensheid tegenover het virus ... Dit is als een wereldoorlog, behalve in dit geval staan we allemaal aan dezelfde kant."((https://www.gatesnotes.com/Health/Pandemic-Innovation)) Samen tegen Corona. De mantra schalt al twee jaar door de luidsprekers van het station. Solidariteit is wie niet vraagt, maar gehoorzaamt. Maar zij die nog steeds willen vasthouden aan vrijheid en democratie te midden van de "wereldoorlog" tegen Corona, drijven de spot met de doden en kunnen zeker zijn van de woede van het volk. Dit gedragspatroon kan gemakkelijk op elke tegenstander worden overgebracht. En zoals hier((https://www.dreigliederung.de/essays/2020-10-johannes-mosmann-corona-virus-mit-kuenstlicher-intelligenz-gegen-den-freien-geist-google-ki-fakes-news-eu-kommission)) te zien is, was Rusland in feite vanaf het begin het verklaarde volgende doel van de operatie. Al in oktober 2020 droeg de EU-Commissie Big Tech op om bijvoorbeeld de volgende verklaring te behandelen alsof het "nepnieuws" van "Corona-ontkenners" was: "Euro-Atlantische netwerken willen de zaak-Nawalny gebruiken om Nord Stream 2 te dwarsbomen."((Even zo blz. 8)) Tot op zekere hoogte overlapten Corona en anti-Rusland-campagnes elkaar ook, want Poetin was ook schuldig aan de vele Duitse vaccinatieweigeraars  en daarmee ook schuldig aan de dodelijke Covid 19 gevallen.((https://www.tagesschau.de/investigativ/rtde-covid-propaganda-desinformation-101.html))   De olifant in de kamer Manuela Schwesig maakte in haar Ruslandbeleid een fout. Net zoals de vele slimme koppen die tegen het Corona-beleid van de Duitse regering waren, ook een fout maakten. En iedereen die een fout maakt moet tenminste in het openbaar naar het kruis kruipen. Wellicht zal het volk dan genade tonen. Dat is wat de publieke moraal eist. Er is geen plaats voor "ontkenners" of "begrijpers" in deze mooie nieuwe strak georganiseerde maatschappij. Poetin viel Oekraïne aan. Iedereen met televisie kon dat met eigen ogen zien. Net zoals iedereen de Corona sterfgevallen kon zien. Wat is er om over na te denken nu het ding tastbaar is? Ontdoe je van het virus! Schiet Poetin dood! Maar onder het retorische dwangmatig denken, zindert een onbewuste wil tot vrijheid. En omdat dit niet langer een bewuste gedachte kan worden, zoekt het ondergrondse wegen om het zelfgebreide korset af te werpen. Psychologische factoren zoals deze - moeten in aanmerking worden genomen door iedereen die de oorzaken van moderne oorlogen wil onderzoeken. De Eerste Wereldoorlog, bijvoorbeeld, kan niet worden begrepen als men alleen naar de politieke achtergrond kijkt. Een van de oorzaken van de oorlog was dat er in Duitsland een echt verlangen naar oorlog was ontstaan. De jeugdbeweging van de "Wandervögel" trok bijvoorbeeld dansend en zingend ten strijde, omdat zij hoopten dat dit hen zou bevrijden van te nauw geworden sociale structuren. Oorlog als catharsis, als een terugkeer naar nul, als een kans op een nieuw begin. Het was vergelijkbaar met de Tweede Wereldoorlog. Persoonlijkheden als Gottfried Benn zijn daar een goed voorbeeld van. Hitler wekte bij deze intellectueel een diepgeworteld verlangen op: eindelijk wordt het gemoed aangesproken! Uit de abstracte numerieke ruimte, in het volle leven! Maar de situatie is nu, aan de vooravond van de Derde Wereldoorlog, precies hetzelfde. Twee jaar van Corona-maatregelen en cijferspelletjes hebben de mensen van binnen opgedroogd. Zij voelen zich uitgeput en leeg - ook al is het alleen maar in hun onderbewustzijn. En het onderbewustzijn gedraagt zich vaak in spiegelbeeld van wat het bovenkamertje theoretisch "wil". Dergelijke psychologische factoren spelen een grote rol in de vredeswaanzin van deze dagen. De bevangen mensen schamen zich nog steeds voor hun duistere gevoelens, zij gebruiken nog steeds de blauwe en gele vlaggen als ezelsbruggetje voor hun eigen nationalisme, Zelensky vindt het best en stuurt de "Oekraïense helden"  in plaats van hun eigen jeugd in de dood - maar de olifant is in de kamer. En dit is de olifant waarop onze politiek rijdt, zonder echter iets van olifanten te weten of zelfs maar richting te kunnen wijzen.   Een groot aangekondigde verrassingsaanval Sinds het begin van 2020 is Duitsland emotioneel in een oorlogsmodus. De Russische leiders bereidde  zich echter al sinds 2014 voor om een militaire aanval op Oekraïne economisch te kunnen overleven. Minder emotioneel, meer koelbloedig berekenend. Onmiddellijk na de Krim-crisis introduceerde Poetin een programma om Rusland op alle vitale gebieden zelfvoorzienend te maken.((https://www.zeit.de/wirtschaft/2014-07/sanktionen-russland)) Tegen 2020 was de aanval nog niet besloten, maar het was economisch wel mogelijk geworden. Of dit vanuit het oogpunt van Moskou ook noodzakelijk zou zijn, hing nu uitsluitend af van het gedrag van Europa en het Duitse beleid in het bijzonder. Poetin wachtte en keek toe. En hij herhaalde in steeds duidelijker bewoordingen welke conclusies hij trok. De vermeende verrassingsaanval was al maanden van tevoren aangekondigd. Maar Duitsland was in zijn Corona-waan al te ver verwijderd om deze aankondiging te kunnen horen. En Duitsers mochten sowieso al niets meer "begrijpen" van wat van Russische zijde kwam. Het ging voor Poetin nooit om de pijplijn. Nord Stream 2 is economisch gezien niet oninteressant voor Rusland, maar het is een zaak van ondergeschikt belang. De nieuwe verbinding tussen Midden-Europa en Rusland was veelmeer een symbool voor de relatie en tegelijkertijd een toetssteen voor de ruggengraat van de Duitsers. Zou de Duitse leiding de economische belangen van haar eigen volk weten te verdedigen tegen de politieke ambities van de VS? Of zou het een nederlaag aanvaarden voor een ideologisch partnerschap met zijn "vrienden" overzee? Toen Robert Habeck zich met een stalen helm op in de Donbas liet fotograferen en Annalena Baerbock minister van Buitenlandse Zaken werd, was de zaak in feite besloten. Kanselier Scholz veroorzaakte een korte aarzeling met zijn schuchtere poging om de would-be oorlogshelden in zijn kabinet aan banden te leggen. Maar toen ook deze wilskracht in de algehele ontsporing uitdoofde, viel Poetin aan. Maar de Russische leiders zijn ook niet bezorgd over Oekraïne. Het is geen vraag dat Oekraïne van economische en geostrategische waarde voor Rusland is. En de angst van Poetin voor nazi-bataljons uitgerust met kernraketten en bio- en chemische wapens is, ook al willen veel Duitsers dit niet horen, reëel en gegrond is.((https://www.dreigliederung.de/essays/2022-03-johannes-mosmann-annalena-und-die-wilden-tiere)) Maar de echte "betekenis" van deze oorlog voor Rusland zit hem weer in het symbool. Vele, zeer vele volkeren van deze aarde wachten op iemand die hun een uitweg wijst uit de US-Amerikaanse slavernij. Hem willen ze volgen. En Poetin laat nu zien dat hij kan doen waartoe Irak, Syrië en Libië (maar ook de EU ten aanzien van Iran) niet in staat waren: het uitbreken uit de door de VS gedomineerde infrastructuur van de wereldeconomie. Dat is het echte doel van deze "speciale operatie". Rusland heeft nooit een geheim gemaakt van zijn ware oorlogsdoelen. Onlangs nog, op 16 maart 2022, herhaalde de Russische minister van Buitenlandse Zaken in een talkshow wat de Russische leiders al verscheidene malen hadden verklaard: "Het gaat helemaal niet om Oekraïne. Het gaat al lang niet meer om Oekraïne, maar om de wereldorde". Een nieuwe realiteit tekent zich af: de unipolaire wereld behoort onherroepelijk tot het verleden, een multipolaire wereld is in opkomst. Dit is een objectief proces. Het kan niet worden gestopt."((https://mid.ru/de/foreign_policy/news/1804655/)) Westerse sancties zijn natuurlijk hierbij ingerekend. Door SWIFT te sluiten, schaadt Europa het vertrouwen in de Westerse infrastructuur, creëert angst voor de Amerikaanse almacht en helpt Poetin om meer kopers te winnen om zijn betalingssysteem onafhankelijk van het Westen op te zetten.((Een goed onderbouwde schets van de Russische calculatie wordt gegeven door de econoom Stephan Eisenhut in zijn essay "Rusland rekent anders", opgenomen in Die Drei 2/2022, beschikbaar op: https://diedrei.org/lesen/russland-rechnet-anders)) Op 26 januari 2022, nauwelijks een maand voor de aanval op Oekraïne, verklaarde Lavrov: "We streven ernaar onze afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar te verminderen. De Amerikanen 'helpen' ons daarbij actief: zij doen al het mogelijke om het vertrouwen in hun eigen munt te vernietigen en deze riskant te maken voor het internationale betalingsverkeer, niet alleen voor de Russische Federatie, maar ook voor elk ander land in de wereld"((https://mid.ru/de/foreign_policy/news/1795942/)) En dan, na het uitbreken van de oorlog: "Saudi-Arabië wil nu al yuan in plaats van Amerikaanse dollars. Dit proces is niet te stoppen... De rol van de Amerikaanse dollar zal afnemen. Het vertrouwen in de dollar daalt aanzienlijk." Van de meer dan 140 landen die door de VS zijn opgeroepen om sancties tegen  Rusland op te leggen, doet slechts een klein deel dat ook daadwerkelijk((https://www.nachdenkseiten.de/?p=82217)) De overgrote meerderheid wacht af en kijkt toe. Deze berichten vind je niet bij ons. Ook wordt hier niet gemeld waarom de houding van China geen geheim is - en wat de wereld nu in Pakistan te wachten staat.   Bandieten & terroristen Meer dan 80% van China's energie-import moet door de Straat van Malakka. Maar dat is waar de oorlogsschepen van de VS zijn. Dit is een van de redenen waarom China probeert de Arabische Zee te bereiken via de Pakistaanse haven Gwadar, als onderdeel van de "Nieuwe Zijderoute" die het 10 jaar geleden is begonnen op te bouwen. Van daaruit is het slechts een steenworp verwijderd van de oliestaten waarvoor Robert Habeck((Duitse minister van economische zaken)) momenteel een knieval maakt. Malakka zal aan belang inboeten als het China lukt. Dom genoeg trokken de VS zich echter in 2021 "overhaast" terug uit Afghanistan, waarbij ze een groot deel van hun oorlogsmaterieel achter lieten. Terwijl Duitsland filosofeerde over de moraal van de geschiedenis, bereidden Rusland en China zich voor op terreur die zich naar Pakistan zou uitbreiden en de voltooiing van de "Nieuwe Zijderoute" in gevaar zou kunnen brengen.((https://www.voanews.com/a/regional-extremists-energized-by-taliban-s-takeover-could-pose-threat-to-pakistan-china-interests-expert-says-/6236892.html)) Zoals verwacht, annuleerde de Pakistaanse Taliban in december 2021 het staakt-het-vuren met de Pakistaanse regering.((https://www.stern.de/news/pakistanische-taliban-kuendigen-waffenruhe-mit-regierung-auf-31409094.html)) Tegelijkertijd zag de Pakistaanse president Imran Khan zich plotseling geconfronteerd met wat hij zag als een door de VS gestuurde destabilisatie van zijn regering.((https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/imran-khan-address-pakistan-faces-no-confidence-vote)) En alsof dat nog niet genoeg was, kondigden de Indiase en de US-minister van defensie dat ze militair nauwer zouden gaan samenwerken((https://www.dw.com/de/usa-rücken-näher-an-die-seite-indiens/a-56937566)) - enkele dagen nadat India "per ongeluk" een raket op Pakistan had gelanceerd.((https://www.dw.com/de/indien-schießt-versehentlich-rakete-auf-pakistan-ab/a-61099213)) Op 24 februari 2022, enkele uren voor de aanval op Oekraïne, reisde de Pakistaanse president naar Moskou.((https://www.nzz.ch/international/pakistan-imran-khans-seltsamer-besuch-bei-putin-nzz-ld.1671708)) Het was het eerste bezoek van een Pakistaans staatshoofd aan Rusland in 23 jaar. Duitse politici vinden dit even onopmerkelijk als de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Het lijkt in ieder geval het verhaal over de doorgedraaide enkele dader niet te schokken. Of Poetin werkelijk in staat zal zijn Khan te redden en de kernmacht Pakistan te stabiliseren, wanneer het Westen daar in de komende maanden terroristen in vrijheidsstrijders transformeert, is niettemin twijfelachtig. Peking hoopt het in ieder geval en zal zich in de Oekraïne-oorlog onvoorwaardelijk achter Rusland scharen, niet in de laatste plaats om die reden. Niet alleen Gwadar, maar ook de nieuwe Russische energieleveranties, die eigenlijk voor Europa bestemd waren, zijn belangrijk voor China. De transportroutes kunnen nog worden uitgebreid, maar op lange termijn kan deze route zowel de Straat van Malakka als de Pakistaanse havenstad Gwadar ontlasten.   Het laatste hoofdstuk van de dichters en denkers Poetin is zonder twijfel de dader. Toch beschrijft dit perspectief slechts een heel klein deel van de werkelijkheid. Omdat de Duitsers momenteel alleen dit uittreksel - fragment zien, zien zij ook over het hoofd dat hun "vredesbeweging" de voorbereiding is van een nog veel wredere oorlog, die bovendien nooit zal eindigen. De VS is altijd en  voortdurend in oorlog. En omdat Duitsland nu wanhopig zijn afhankelijkheid van Rusland wil inruilen voor een afhankelijkheid van de Arabische wereld, zal het ook de volgende keer geen "nee" kunnen zeggen tegen de oorlog in Irak. Dankzij de bemiddeling van Habeck gaat Duitsland nu een rechtstreekse concurrentie met China aan, dat momenteel de belangrijkste klant is van de woestijnstaten.((https://asiatimes.com/2021/12/china-to-rely-more-on-middle-east-for-oil-and-gas/)) De Duitse regering zal dus flink moeite moeten doen, zodat de oliestaten de petro-dollar niet afwijzen en in plaats daarvan alleen yuan eisen. Het moet van de VS leren hoe het kwaadaardige spel met de religieuze gevoelens van soennieten en sjiieten gespeeld moet worden. Toevallig heeft Saoedi-Arabië zojuist verklaard van plan te zijn de koppeling aan de dollar op te geven en de yuan te accepteren, althans ten opzichte van zijn grootste klant, China - aangezien "de Saoedische ontevredenheid met Washington groeit."((https://finanzmarktwelt.de/saudi-arabien-denkt-ueber-yuan-statt-us-dollar-fuer-oel-verkaeufe-nach-china-nach-228761/)) Rusland voorziet China van energie, China voorziet de VS van goederen, en de VS voorziet Europa onder meer van zijn virtuele werelden. Dat is waar de stroom eindigt. Er is geen verkeer tussen Europa en Rusland, er is een afscheiding. Europa haalt zijn energie uit de Arabische wereld, raakt daar betrokken bij misdaden tegen de menselijkheid en is permanent verwikkeld in een oorlog zonder einde. Ook kan zij zich niet langer afzijdig houden van de proxy-oorlogen om de minerale rijkdommen van Afrika. De ware tegenstander van Duitsland heet dan China, waarmee het echter symbiotisch verbonden blijft omdat het reusachtige rijk de productieve basis levert voor Duitslands eigen dienstverleningsmaatschappij. Dat is het huidige scenario voor onze toekomst. En het kan volledig gedomineerd worden door de VS. Dit betekent dat zolang Duitsland zo goed braaf blijft meespelen en dan ook nog eens zoals gewenst een actieve rol in het Midden-Oosten op zich neemt, de Oekraïne oorlog zeker in het belang van de VS is. Alleen Oekraïne en Europa kunnen in deze oorlog verliezen. Rusland, China en de VS daarentegen zullen hoe dan ook winnen. Onze groene politieke eerstejaars hebben met iets heel anders te maken dan wat de "democratische meerderheid" in Duitsland graag zou zien. De geesten van vele Duitsers, die kinderlijk naïef zijn opgevoed, zouden willen dat zij de oorzaken van de oorlog konden zien, aanraken of zelfs verpersoonlijken. Ze kunnen de verwoeste huizen immers echt op televisie zien. Ze zien wanhopige mensen, lijken, gedode kinderen. En het gezicht van Poetin, die de aanval bevolen heeft. Ze zouden dat gezicht een klap willen geven. Maar door dat te doen, doen zij niets voor de vrede, maar verergeren de huidige oorlog en bereiden zij de volgende voor. Zij die werkelijk vrede willen, moeten de oorzaken van de oorlog zoeken en bestrijden. Deze kunnen echter niet op het beeldscherm gevolgd worden, maar kunnen alleen denkend doorgrond worden. Dat is vermoeiend. En het maakt eenzaam, want een open uitwisseling over wat men meent te herkennen is nauwelijks meer mogelijk. Bovendien blijft de politieke sabotage van het discours niet zonder werking: het eigen denken verslapt en wordt onvruchtbaar. De menselijke geest heeft vrije, levendige uitwisseling nodig. Dus hoe beter het isolement van kritisch denkende mensen lukt, hoe groter de waarschijnlijkheid dat zij alleen dat wat vreemd is aan de werkelijkheid aan het licht kunnen brengen, .hoe groter het gevaar van een oorlog wordt. Dit is de dodelijke val waarin het volk van de "dichters en denkers" nu vastzitten. Zal het in staat zijn zichzelf op eigen kracht te bevrijden? Johannes Mosmann, 01 april 2022

 • De mentale kaasstolp
  by rovanov on april 22, 2022 at 5:40 am

    Dit bericht verscheen op Rubikon.news Vertaling WM Alleen wanneer wij beseffen dat we gemanipuleerd worden, hebben wij een kans om ons te bevrijden uit het gevangenisbewustzijn. "Geloof niet alles wat je denkt", is een uitspraak van de komiek Heinz Erhard. We hoeven niet alles wat er in ons hoofd omgaat voor waar aan te nemen. Onze gedachten hangen niet alleen af van wat in onze hersenkronkels wordt voortgebracht, maar ook van wat er van buitenaf binnenkomt. Manipulatie, dat ligt in de aard der dingen, wordt door de betrokkene niet waargenomen. Dit op te sporen is de eerste stap om zich ervan te bevrijden en persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. [caption id="attachment_60509" align="alignright" width="350"] Foto: MikyR[/caption] Het gaat ons goed! Mensen leven in vrede, de wereld is veilig geworden. Er is geen onrust, geen oorlogen, geen honger, geen armoede, geen ongelijke verdeling van goederen. De welvaart en de kwaliteit van het leven zijn voor iedereen toegenomen. De ontbossing van oerwouden is stopgezet en fabriekslandbouw verboden. Gifstoffen, biologische en chemische wapens worden niet meer geproduceerd. De grond is schoon en de lucht is zuiver. Kanker en hart- en vaatziekten, diabetes, zwaarlijvigheid, burn-out en depressie komen nauwelijks voor. We zijn gezond! De oorlogen hebben gebracht wat ze beloofden: Vrede. We weten nu wat liefdadigheid is, solidariteit, veiligheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid, moraliteit. Dankzij kunstmatige intelligentie, synthetische biologie en mondiaal bestuur zijn we nu beter af dan ooit. Het is een lange weg geweest. Maar de inspanningen zijn de moeite waard geweest! Eeuwenlang hebben wij ons laten vernederen, kleineren en onderdrukken waar wij maar konden. Wij keken niet op toen wij afwisselend werden uitgemaakt voor arme zondaars, bloeddorstige wolven, nutteloze eters, defecte machines en, tenslotte, virushaters. We hebben het voor elkaar gekregen! Is ons gaan niet steeds meer en meer rechtop geworden? Hebben we de slavernij niet overwonnen? De bekrompenheid van de kerk? Cholera en de pest? De onderdrukking van vrouwen? Goed, de omstandigheden in de fabrieken van de landen die voor ons produceren zijn nog steeds niet ideaal. Er zijn tegenwoordig onevenredig veel meer ziekten dan in het verleden, en de vele alleenstaande moeders vormen wel een probleem. We brengen onze dagen en nachten door gebogen over smartphones, en ons geloof in de wetenschap doet denken aan de religieuze dogma's van weleer. Er moet hier en daar nog wel wat worden bijgeschaafd. Natuurlijk, er zijn altijd zwarte schapen. Maar wie zou er serieus aan twijfelen dat we op de goede weg zijn?   Wortelbehandeling De arts, gezondheidsleraar en historicus Raik Garve wel((https://www.youtube.com/watch?v=sk8wYTf7hv8)). Wat hij in duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen aan het licht brengt, is niet voor mensen die zich niet willen laten weerhouden om hun eigen wereldbeeld op te poetsen. Want hij gaat tot de wortel van de ideeën en denkpatronen die ertoe hebben geleid dat de wereld is zoals hij nu is. Bij het aansnijden van de fundamentele vragen van het leven, stopt hij niet voor zekerheid en schuwt hij niet om zich op glad en een terrein vol mijnen te begeven. Zijn waarnemingen vergen van ons niet alleen openheid en onpartijdigheid, maar ook moed en staan dus op het scherp van de snede wat de gebeurtenissen van onze tijd betreft. Grote uitdagingen vergen grote veranderingen, ook en vooral in ons denken. Stilzwijgende of luide protesten veranderen het systeem niet, evenmin als de verwijdering van bepaalde figuren. Nieuwe zouden het onmiddellijk overnemen en voortzetten wat begonnen is. Het kernprobleem is niet dat we uit het systeem moeten. Het kernprobleem is dat het systeem uit ons moet, uit ons hoofd, uit ons denken, uit ons bewustzijn. Het voelt goed om te zien dat je eigen wereldbeeld wordt opgediend en om te denken dat niet jij de idioot bent, maar de anderen. Waarschijnlijk denken de meeste mensen dat hun overtuigingen en denkpatronen van hen zijn. Welnu, wij grijpen naar bepaalde merken wanneer wij gaan winkelen, maar wij zijn ons ervan bewust dat wij ons misschien een beetje laten inpakken door de reclame. We volgen de mode een beetje. We moeten met de tijd meegaan. De mening van de een of de ander kan ons beïnvloeden, vooral wanneer er velen zijn die hetzelfde denken en zeggen. Maar eigenlijk hebben we zelf in de hand wat er in ons hoofd omgaat. Hebben we onszelf niet in de hand? Dat is wat degenen die veel tijd besteden aan denken, geloven. Zij gaan zo ver dat zij denken dat hun eigen mening objectief is en dat hun hersensalade de waarheid is. Dit is de reden waarom met name academici volledig falen wanneer het erom gaat manipulatie te herkennen. Wij zijn opgeleid! We hebben gestudeerd! We drinken toch uit de goede bronnen! Dat het juist deze bronnen zijn die vergiftigd werden, zal wellicht bij niemand opkomen. Zij zijn tenslotte alles wat er voor de meeste intellectuelen overblijft. Hun hemel is leeg en in hun borst leeft geen ziel meer, niets dat hen bindt aan een hoger verband en zin geeft aan hun leven. Ze hebben niets meer dan een paar instellingen waarin ze geloven. De voorstelling dat iemand hier zou kunnen beginnen, dat wat men als vooruitgang ziet, als een verworvenheid, als een goede zaak, in werkelijkheid iets totaal anders is, is zo onverdraaglijk dat de meesten slechts de ogen kunnen sluiten en onruststokers die afwisselend met minachting en onwetendheid aan het gevestigde wereldbeeld krabben, kunnen bestraffen.   Alles volgens plan Raik Garve heeft zich tot taak gesteld om de kluwen van het waarneembare te ontwarren. Hij onderzoekt de gebeurtenissen scherpzinnig. Hij heeft de censor in zijn eigen hoofd uitgezet. Wat hij zegt is begrijpelijk voor iedereen die hetzelfde doet. Stap voor stap ontwikkelt hij hoe er decennia lang, eeuwenlang, doelbewust aan is gewerkt om de bronnen te vergiftigen en de opgeleiden van de samenleving te veranderen in trekpaarden van een onmenselijk en levensvernietigend systeem en alle mensen samen - tot melkkoeien die met hun energie een minuscule elite voeden. Wij kunnen allen zien hoe ongelijk de goederen worden verdeeld en wie het meest profiteert van de oorlogen, met welke wapens die ook worden gevoerd. Maar bijna niemand geeft graag toe dat het geen toeval is en dat er een plan achter zit. Degenen die dat wel doen, hebben echter, vooral in de afgelopen twee jaar, ervaren hoe het is om te worden aangevallen en uitgestoten voor het uiten van een mening. De meerderheid is op het paard gesprongen en schiet blindelings in het rond met termen uit het woordveld "samenzweringstheorie". Elke twijfel, elke kritische vraag wordt door een heel bataljon van zelfbenoemde sheriffs in de kiem gesmoord. Opgezweept door steeds nieuwe vijandbeelden en steeds grotere gevaren die nooit echt zichtbaar worden, gaan de kudde en haar leiders op weg naar het slachthuis. "Kijk!" roepen de desperado's. "Jullie zijn geen vee! Je hoeft je niet zo te gedragen! Zie je het echte gevaar niet?" Maar de prik heeft de meeste van hen nog volgzamer gemaakt. De eigenlijke stuurders  lachen zich in het vuistje. Ze zitten niet in de voorste rijen. Niemand kan ze zien. De piramidale sociale orde verhindert dat zij die onderaan staan, zien wat er boven hen gebeurt. Elke laag wordt geleid door de hogere, die iets meer weten. Maar niemand heeft een overzicht. De blinden worden geleid door blinden die zichzelf inbeelden te kunnen zien.   Gekanaliseerde energie Ieder mens, aldus Raik Garve, dient naar mate van het "begrijpen" zichzelf, en naar mate van het "niet-begrijpen" dient men anderen, die wederom veel meer begrijpen. Zonder dat we het beseffen, worden onze goede bedoelingen geïnstrumentaliseerd en letterlijk door de top van de piramide afgetapt. De onweerlegbaarheid van het systeem is juist gebaseerd op het feit dat wij ons best doen en ervan overtuigd zijn dat wij het juiste doen. Is het niet goed om solidair te zijn met de zwakkeren in de samenleving? Redden dokters geen levens? Staan politici niet garant voor democratie? Beschermen soldaten ons land niet? Ons beste, wat we denken te doen voor het algemene welzijn, wordt omgeleid zodat iedereen afhankelijk wordt. In dit systeem is niemand vrij. Alle initiatieven om elkaar op één niveau te ontmoeten en op gelijke voet met elkaar van gedachten te wisselen worden systematisch belemmerd en onderdrukt. Hiërarchieën zijn gebaseerd op concurrentie en niet op samenwerking. Gebrek is de motor, onze vermeende machteloosheid de brandstof. Elk levensgebied is gekaapt om alle macht te geven aan de handelende en geen aan de behandelde. Het begint al voordat we op de wereld komen: kunstmatige inseminatie, geboorte onder toezicht, "verzorging" in de vroege kinderjaren, klassikaal denken, mensen inschikkelijk maken door cijfers te geven, te belonen en te straffen - we brengen onze meest vormende levensjaren door met het sorteren van meestal nutteloze leerinhouden in gefragmenteerde, onsamenhangende reeksen in hokjes en halen die er weer uit wanneer we worden gecontroleerd. Ons hele bestaan worden we gebombardeerd met informatie die ons onzichtbare ketens oplegt. De Derde Wereldoorlog is dus een informatieoorlog, en die is allang begonnen. Het ligt ten grondslag aan alle oorlogen die met tanks en geweren worden uitgevochten. Het mosterdgas van de 21e eeuw zijn giftige gedachte virussen. De loopgravenoorlog vindt plaats door middel van een systematisch geïnstalleerd vriend-vijand denken en een voortdurend opnieuw geënsceneerd  verdeel - haat zaaien- en heers. Totale vernietiging gebeurt niet via bommen, maar via de atomisering van de samenleving.   Versplinterd Het is een werkelijk duivels systeem dat met behulp van onze gedachten-energie gevormd is. Het leeft van leugens, verdraaiing en bedrog. Een piramide met een brede basis en een kleine top is opgetrokken over de oorspronkelijke wereld waarin wij geboren zijn, om de natuurlijke orde te vernietigen. Alle verbindingen zijn systematisch doorgesneden: met de natuur, met de elementen, met planten en dieren, met onze medemensen, met het aardse, met het goddelijke en tenslotte met onszelf. Net als in de kettingreactie van ontelbare explosies gaat de oerknal waaruit ons heelal zou zijn ontstaan, maar door en door. Ons geloof in het toeval, zielloosheid, voortschrijdend isolement en hiërarchisering leidde ertoe dat we dit lieten gebeuren. Manipulatie heeft isolatie nodig. Grote en uitgebreide gezinnen werden kerngezinnen, kerngezinnen werden alleenstaande moeders. Afstand werd de nieuwe nabijheid. Alle maatregelen die ons geleidelijk aan tot totale bewaking hebben gebracht, werden ons als sociale vooruitgang verkocht. We gingen enthousiast en gewillig mee. Ging het niet om meer rechtvaardigheid, meer vrijheid, meer comfort, meer tijd, meer gezondheid, meer veiligheid? Zo werden slaven belastingbetalers, onderdrukte vrouwen goedkope arbeidskrachten, seksuele preutsheid werd pornografie en geboortebeperking werd de schepping van een kunstmatige mens.   Ingepakt De manipulatie vindt plaats op drie niveaus. Terwijl we denken dat we een keuze hebben omdat we kunnen kiezen uit vijftig verschillende soorten yoghurt, worden we voortdurend afgeleid met informatie, reclame en films die basisemoties als hebzucht, gierigheid en egoïsme bevorderen en ons in een toestand van permanente stress brengen. Angst voor terrorisme, pandemieën, oorlog, klimaatverandering, ecologische rampen, economische en financiële ineenstortingen nemen onze geest in beslag en laten nauwelijks ruimte voor schoonheid, vreugde, lichtheid, vertrouwen. Er wordt steeds meer informatie gegeven over wat er kan gebeuren en niet over wat er werkelijk gebeurt. De kans is groot dat het echt zal gebeuren. Geloof verzet bergen. Wat alle producten van angst gemeen hebben, is dat zij niet grijpbaar zijn en dat er slechts over kan worden gespeculeerd. De aanvoegende wijs domineert de krantenkoppen. Beelden creëren beelden. Mensen die voortdurend op elk pakje sigaretten te horen krijgen dat zij impotent zullen worden en aan kanker zullen sterven, zijn onbewust getraind om te geloven dat dit zal gebeuren. "Nocebo" is de naam van het omgekeerde placebo-effect: Ik zal kwaad doen. Wat wij ons inbeelden verschijnt aan ons als realiteit. Zij die geloven dat de wereld hen vijandig gezind is, zullen overal gevaar bespeuren. Zij die denken dat ze geen macht hebben, hebben er geen. Zo zijn wij letterlijk tot onvolwassen baby's gekrompen die zich tot het puntje van hun neus laten toedekken. Persoonlijke verantwoordelijkheid is daarmee volledig onmogelijk geworden. Ontevredenheid, frustratie en het verlies van ons eigen levensgevoel zijn het gevolg.   Verleid Als eindproduct van de apenevolutie, gevangen in de gedachten van een zinloze, vijandige wereld, leven wij tussen lethargie en shock, niet meer wetend waar ons hoofd staat in het media- en politieke pingpongspel. Alles komt erop neer dat we ons leven ingewikkeld maken. Niets is meer eenvoudig. Niets is mogelijk zonder technologie, die verondersteld wordt ons leven makkelijker te maken, maar het alleen maar moeilijker maakt. Onze desoriëntatie en ons onvermogen om waarheid van leugen te onderscheiden manifesteren zich ook in onze gezondheidstoestand. Misvormd door onderwijs en massamedia, manipulatie en leugens, zijn we volledig in de war geraakt. Door sociale normen, regels, wetten, taboes, verboden, afleidingen, economische druk en materiële schaarste hebben wij ons vermogen verloren om ons van het oude te bevrijden en het nieuwe te scheppen. Alles wat van ons overblijft zijn slappe, versleten hulzen waarvoor de verandering in genetische opmaak niet meer is dan een klein prikje. In het hamster-loopwiel van alledaagse bezigheden, gekneveld door een parasitair monetair systeem, worden we steeds vermoeider, steeds meer opgebrand, steeds meer gefrustreerd en leeg, terwijl het wereldwijde controlesysteem ons blijft ontlasten van verantwoordelijkheid en ons onophoudelijk verleidt tot meer en meer afhankelijkheid, immobiliteit, luiheid, egoïsme en valse trots. De hamster-loopwielen worden bestuurd en geleid door hen die deze kwaliteiten in het bijzonder bij zichzelf hebben ontwikkeld. Het zijn de meest corrupte, volgzame en machtsbeluste mensen die de hoogste posities in onze samenleving bekleden. Zij laten zich promoveren in het kader van de "Young Global Leaders" van het World Economic Forum om het transhumanisme, de nanotechnologie, de genetische manipulatie, de kunstmatige intelligentie en het energieparasitisme verder te bevorderen en de wereld steeds meer te verdelen en te verdraaien. Dat hier werkelijk diabolische krachten - in de zin van lasteren, verdelen, verwarren - aan het werk zijn, wordt door de meesten niet gezien. Onze tijd vreest God noch de duivel. Bij ons is alles relatief. Zodat de splijtzwammen ongestoord kunnen werken. Degene die er tegen waarschuwt wordt aan de schandpaal genageld. Is hij zelfs in competitie met het kwaad? Zoals altijd is hij de boodschapper die het ongemakkelijke uitspreekt, aan wie de schande toekomt. Maar met de vinger naar anderen te wijzen komt er altijd op neer dat er drie vingers naar onszelf wijzen. Hoe we het ook wenden of keren, we komen er niet omheen om te kijken waar we iets kunnen veranderen: bij onszelf.   De geesten die ik riep Om de macht weg te nemen van de programmeurs van de mooie nieuwe wereldorde, moet de Paus uit ons hoofd verdwijnen. Datgene wat in ons geprogrammeerd is en ons is ingeprent, waardoor wij als tandwieltjes  in een versnellingsbak functioneren, kunnen wij niet uit onszelf verwijderen. We hebben de codes hiervoor niet. We moeten leven met wat ons ooit is ingeprent. Wat we wel kunnen doen, is de programma's deactiveren. Daartoe is het nodig te weten dat ze bestaan. Als we dit niet willen erkennen, blijven ze in ons onderbewustzijn draaien. Als we geen marionetten willen zijn, moeten we de touwtjes doorknippen. Dat kunnen we alleen doen als we ze zien. Van deze bereidheid hangt het af wat er met ons gebeurt. Om het voor ons bedoelde verhaal te veranderen((Klaus Schwab: Das große Narrativ: Für eine bessere Zukunft, Forum Publishing 2022)), kunnen wij een verhaal ontwikkelen waarin de hoofdrol niet is weggelegd voor de technologie, maar voor de mens die bevrijdt is van zijn machteloosheid. Als hij slaagt voor de test die hem nu wordt aangeboden, wordt hij volwassen. Hij heeft ingezien dat hij zijn problemen niet buiten kan oplossen, en hij voedt niet langer het energieveld van de slavernij, maar met dat van de soevereiniteit. Alleen op die manier kan de machine van de vernietiging worden gestopt. Alleen wij hebben die macht. Deze is allang ontglipt aan degenen die het geprogrammeerd hebben. Net als Stanley Kubrick's Doctor Strange, kunnen ze nu alleen nog toeschouwers van de chaos zijn die ze zelf hebben aangericht. De tovenaarsleerlingen hebben zichzelf voor groter gehouden dan ze in werkelijkheid zijn en ze hebben een kamer geopend waarvan ze de sleutel zijn kwijtgeraakt. De Frankenstein, het kinderetende monster, de egregor die zij hebben geschapen, het collectieve energieveld dat hun schepsel is geworden, is hun allang over het hoofd gegroeid.   Op adelaarsvleugels De echte macht ligt volgens Raik Garve niet bij de mondiale instellingen, de exclusieve geheime genootschappen in de haute-finance, de loges of denktanks. De denkfabrieken van de Social Engeneering, zoals de Club van Rome, het Tavistock Instituut, de Council on Foreign Relations, het Wereld Economisch Forum, de Tritaterale Commissie of de Bilderbergers. De echte kracht zit tussen onze oren en hangt af van de beslissing van ieder individu aan welk energieveld hij zich aansluit en wat hij groot laat worden. Zo is de oplossing dus even eenvoudig als complex. Het hangt ervan af waarmee we in resonantie gaan en wat we denken dat we zijn: soepkip of adelaar? Wij kunnen ons alleen verheffen als wij een zekere lichtheid bezitten, beweeglijk zijn en ons in een dynamische stabiliteit bevinden tussen onze zwakheden en onze sterke punten. Vliegen is alleen met twee vleugels mogelijk. Dat gaat alleen wanneer men met zichzelf in vrede leeft, bereid is tot berouw en vergeving, zichzelf respecteert en openstaat voor de hoogste kracht van het universum: de liefde. Samen hebben we de macht om een fundamentele verandering teweeg te brengen. Als we ons niet laten leiden door wat we vrezen, maar de visies voeden van hoe we willen leven, dan kunnen we zo veel bereiken! Het is niet nodig dat eerst de halve mensheid ontwaakt. Er is maar één kleine steen nodig om de reus ten val te brengen.((https://www.youtube.com/watch?v=Gw9uIGkKOEw)) Laten we ons de wereld voorstellen die we willen. Laten we ons voorstellen dat we samen een nieuw onderwijssysteem uitvinden, een economie gebaseerd op geven en delen, familiestructuren waarin voor iedereen wordt gezorgd. Laten we visies ontwikkelen over hoe we onszelf kunnen bevrijden uit de leugenmatrix en kunnen terugkeren naar de waarheid, hoe zinloosheid tot zinvolheid wordt, het kunstmatige in het natuurlijke, een eendimensionaal in een multidimensionaal wereldbeeld, energie-parasitisme in een natuurlijke energie kringloop verwordt. Laten we ons voorstellen hoe uit het ego het zelf groeit, hoe angst liefde wordt, gebrek overvloed, rationaliteit hartkwaliteit wordt. Laten wij onszelf omvormen van machteloze consumenten tot zelfbewuste soevereinen die, in plaats van rechten van anderen op te eisen, hun eigen plichten vervullen en hun onafhankelijkheid beleven in het bewustzijn van eenheid en verbondenheid met alles. De training om van de kinderwereld in een volwassen wereld te stappen is hard. We raken geweldig buiten adem. Het zweet breekt uit en de spieren doen pijn voordat ze sterker en sterker worden. Het doel van de oefening is niet om de anderen voorbij te streven, maar om met zoveel mogelijk mensen door het oog van de naald te komen die het "nieuwe normaal" scheidt van een nieuw bewustzijn. Niemand kan gedwongen worden om aan deze opleiding deel te nemen. Maar iedereen heeft de kans om het te doen. Hier kunt u het boek bestellen: Als Pocket of als E-book Als wij veranderen, verandert de wereld.